คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา / บุคลากรคณะ / บุคลากรทั่วไป / ศิษย์เก่า

หน่วยงาน

หน่วยงานภายในคณะ / หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

03 มีนาคม

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ คร้ังที่ 4
เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2564   สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2564
13.00 - 16.30

27 กุมภาพันธ์

โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา
เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564   สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
08.00 - 16.30

26 กุมภาพันธ์

โครงการพี่สอนน้อง
เริ่มวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564   สิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
08.00 - 16.30

24 กุมภาพันธ์

KM เทคนิคการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สายสนับสนุนวิชาการ
เริ่มวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
13.00 - 16.00
ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล

ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม (68-305) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เพลงและคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย"

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563

โครงการสัมมนาระหว่างฝึกการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ

การจัดงานเฟ้นหา นักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต 63

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการครูจิตอาสา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

การติดตามการดำเนินงานโครงการ “การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นพื้นฐาน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อที่ 20 เดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 68-305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา