คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา / บุคลากรคณะ / บุคลากรทั่วไป / ศิษย์เก่า

หน่วยงาน

หน่วยงานภายในคณะ / หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

16 ธันวาคม

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล
เริ่มวันที่ 16 ธันวาคม 2563   สิ้นสุดวันที่ 16 ธันวาคม 2563
13.00 - 16.30

04 สิงหาคม

โครงการประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เริ่มวันที่ 4 สิงหาคม 2563   สิ้นสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2563
08.00 - 17.00

03 สิงหาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2563   สิ้นสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2563
08.00 - 17.00

12 มิถุนายน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มวันที่ 12 มิถุนายน 2563   สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2563
08.00 - 12.30
ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล

ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม (68-305) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เพลงและคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย"

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563

โครงการสัมมนาระหว่างฝึกการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ

การจัดงานเฟ้นหา นักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต 63

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการครูจิตอาสา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

การติดตามการดำเนินงานโครงการ “การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นพื้นฐาน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อที่ 20 เดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 68-305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา