คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา / บุคลากรคณะ / บุคลากรทั่วไป / ศิษย์เก่า

หน่วยงาน

หน่วยงานภายในคณะ / หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

12 มิถุนายน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มวันที่ 12 มิถุนายน 2563   สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2563
08.00 - 12.30

11 มิถุนายน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มวันที่ 11 มิถุนายน 2563   สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2563
13.00 - 18.00

11 มิถุนายน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มวันที่ 11 มิถุนายน 2563   สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2563
08.00 - 12.30

11 มิถุนายน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มวันที่ 11 มิถุนายน 2563   สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2563
08.30 - 12.30
ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษา / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิงร่วมกับชุดฝึกทักษะ

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 68 – 310 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้กับครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน

โครงการสัมมนาก่อนฝึกการปฏิบัติวิชาชีพ การบริหารการศึกษา

ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 23 คน ณ ห้อง 68-302 ชั้น 3 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จัดระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 68-307 ชั้น 3 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

อบรมการใช้งาน Google Class Room และ Meet

ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

การประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (หลักสูตรครู 4 ปีและ 5 ปี)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยมี อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และผศ.อดุลย์ หวังจิ เป็นผู้ดำเนินการประชุมถึงกระบวนการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ซึ่งมีอาจารย์นิเทศนักศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม zoom

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3.6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมการอ่านและเขียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวคิด “RAJABHAT” ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธาน ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล เป็นกรรมการ และผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เป็นกรรมการและเลขานุการ ใช้วิธีการตรวจประเมินแบบออนไลน์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีดร.มานพ ชาชิโย เป็นประธาน ผศ.กมลรัตน์ คะนองเดช เป็นกรรมการ และอาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ใช้วิธีการตรวจประเมินแบบออนไลน์

หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาครู เข้ารับการตรวประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธาน อาจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล เป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งนุ่นดำ เป็นกรรมการและเลขานุการ ใช้วิธีการตรวจประเมินแบบออนไลน์