สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 กนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับจำนวนและการรู้ค่าจำนวน 1-14 ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
2 นางสาวแก้วกาญจน์  ชูเจริญ การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
3 นางสาวจุฑารัตน์ คำแก้ว การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือโดยใช้กิจกรรมปั้นดินน้ำมันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนบ้านม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
4 นางสาวชุติมา จิ้วจันทร์ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
5 นางสาวโชติกา นิยมชาติ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านขนุน จังหวัดสงขลา ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล
6 นางสาวญาดา สอนทอง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตไชย
7 นางสาวณัฐิยา ทองสุจริต การใช้กิจกรรมกลางแจ้งที่มีการเล่นเกมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
8 นางสาวตวิษา นกหนู การพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร โดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
9 นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล การส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออกผ่านการเล่านิทานของเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
10 นางสาวเนตรนภา ชายชูจีน การพัฒนาพฤติกรรมการรับประทานขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ผศ.ชนกพร ธีระกุล และผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
11 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ในด้านการรู้ค่าจำนวนและการจดจำตัวเลข 1-10 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาตัวเลข สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ชนกพร ธีระกุล และผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
12 นางสาวปิยฉัตร พระคง การพัฒนาสมาธิเด็กโดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผศ.นัยนา ยีหมะ
13 นางสาวมลธิรา ละอองวิจิตร การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม brain gym ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนบ้านม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
14 นางสาวรุสดา ดะเซ็ง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมทำขนมไทยผ่านการปั้นขนมโค สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
15 นางสาวลลิตภัทร เฉลิมวรรณ การพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) โดยการใช้กิจกรรมวาดรูประบายสีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
16 นางสาววนิดา แซะอาหลี วิจัยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
17 นางสาววนิดา เต็งเฉี้ยง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
18 นางสาววิลาสินี เทพโอสถ การพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวัยให้รับประทานผักมากขึ้นโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 2/5 โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ชนกพร  ธีระกุล และ ผศ.รุ่งรังสิมา  สัตยาไชย
19 นางสาววีรพร มีปาน การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
20 นางสาวสายธาร รัตนพิทักษ์ การส่งเสริมทักษะการพูดผ่านการเล่านิทานปริศนาของเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
21 นางสาวสุกษมา หนูมาก การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
22 นางสาวสุทธิดา จันทร์มณี การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนวิเชียรชมอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.นิศารัตน์ บุญมี
23 นางสาวสุวรรณี สุจิตะพันธ์ การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
24 นางสาวโสภาวดี คงเทพ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
25 นางสาวอภิชญา เทพศรี การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
26 นาวสาวอาอีฉ๊ะ หีมอะดัม วิจัยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์การร้อยสร้างรูปเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนบ้านเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
27 สุทธิดา จันทร์มณี การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน 1-10 ของชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
28 อารียา เหล็มปาน การส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออกในเด็กชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

 


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 คุณานนต์ จุลนิล การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค KWL- Plus   อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
2 ทิพยาภรณ์ อุทุมพร เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
3 ธนภรณ์ ถาวะราภรณ์ การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณอำเภอพะวง จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
4 นางสาว กิตสิริน บุญธรรม การใช้เกมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถจดจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2565 อาจารย์รติมา เทียนไชย และ ดร.เอกพล ไพโรจน์
5 นางสาวกรรณิการ์ เซ็งเต๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense โดยใช้เกมกระดาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล อาจารย์รติมา เทียนไชย
6 นางสาวกิตสิริน บุญธรรม การใช้เกมประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถจดจำคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2565 อาจารย์รติมา เทียนไชย ดร.เอกพล ไพโรจน
7 นางสาวคันธรส อินทะโณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
8 นางสาวชนิตรา สืบพงษ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
9 นางสาวชนิษฐา กาเพ็ชร การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช้ tracing letter ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์
10 นางสาวชามีนา บิลังโหลด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Describing appearance โดยใช้สื่อกระเป๋าผนัง My friends ร่วมกับสื่อ Pronunciation สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
11 นางสาวธนภรณ์ ถาวะราภรณ์ การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนแบบเน้นภาระงานเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณอำเภอพะวง จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
12 นางสาวธมลวรรณ สาระธัม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์รติมา เทียนไชย และ ดร.เอกพล ไพโรจน์
13 นางสาวนิซาวานีย์ โตะกานี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Seasons and Weather โดยใช้สื่อรูปภาพประกอบกับเกมคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
14 นางสาวนูรฟาติน สะมุอิง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My House สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
15 นางสาวผุสดี ดาอี การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์
16 นางสาวภาณุมาศ เกื้อสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My body โดยใช้เกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
17 นางสาวรัชนี ชัยชนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้การเสริมแรงทางบวก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
18 นางสาวรุสละห์ และสุม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Things in my house โดยใช้เกมฝึกความจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์
19 นางสาวศกลวรรณ น้อยกูด การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ Task-based learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอพะวง จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี
20 นางสาวสานูลา สำเร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรียนกําแพงวิทยา อําเภอละงู จังหวัดสตูล อาจารย์รติมา เทียนไชย
21 นางสาวสุรัยยา นิยมเดชา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense โดยการใช้บอร์ดเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนตะโหมด จังหวัด พัทลุง อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
22 นางสาวอรสิริ คงเมือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ Picture Word Inductive Model ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.เอกพล ไพโรจน์
23 นางสาวอริศรา ลักษณะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงสะกดคำภาษา อังกฤษโดยใช้สื่อไม้บรรทัด Phonics ร่วมกับวิดีโอ Word Families ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.เอกพล ไพโรจน์ และ อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
24 นางสาวฮานิฟ บิลหลี การพัฒนาทัการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) โดยใช้สื่อ PowerPoint ร่วมกับเกมคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์
25 นายนรรถพล ยั่วจิตร การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและสะกดคาภาษาอังกฤษ (Phonics) โดยใช้สื่อ PowerPoint ร่วมกับเกมบัตรคาของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์
26 นายอรุส พักตร์คีรี การพัฒนาทักษะการคัดลายมือตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช้ tracing letter ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์
27 นายอารอฟัต มะหะมะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง The amazing body โดยใช้ Game-based learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ณิชาภัทร ชัยวรากรณ์
28 ศกลวรรณ น้อยกูด การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ Task-based learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอพะวง จังหวัดสงขลา อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี

สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 ทักษพร ศรีชาย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   อาจารย์ ดร.กลมทิพย์ สังข์เกื้อ
2 ธาริณี คงทน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไม่ถูกต้อง โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีหญิง สร้อยสุดา ไชยเหล็ก
3 นางสาวกชกร ทองแดง การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กดไม่ถูกต้อง โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อาจารย์ ดร.กลมทิพย์ สังข์เกื้อ
4 นางสาวกมลวรรณ พรหมแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกการผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กลมทิพย์ สังข์เกื้อ
5 นางสาวกันต์ฤทัย อสัมภินวัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคําควบกล้ำ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคําที่มีอักษรควบกล้ำสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล
6 นางสาวกานต์ธิดา แก้วจันทร์ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องคำสมาสและคำสนธิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
7 นางสาวจิราพร สมทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
8 นางสาวชลธิชา ขาวชู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญร่วมกับบอร์ดเกมออนไลน์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
9 นางสาวชาลิสา นวลขลิบ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สังข์เกื้อ
10 นางสาวณฐพร ชูทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียงอักษรนำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
11 นางสาวณัฐธยาน์ โสธามาส การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3โรงเรียนกำแพงวิทยาโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ร่วมกับวิธีการสอนแบบ CIRC ผศ.นิดาริน จุลวรรณ
12 นางสาวณัฐธิดา แก้วกาญจน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล
13 นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
14 นางสาวติณมาศ กังหมาด การพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผศ.นิดาริน จุลวรรณ
15 นางสาวธนภรณ์ เส้งอักษร การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ไตรยางศ์ และการผันวรรณยุกต์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะไตรยางศ์และการผันอักษร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีหญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
16 นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำตามมาตรา ตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีหญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
17 นางสาวบุชรอ ปากบารา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคำสันธาน โดยใช้ชุดเเบบฝึกทักษะเรื่องคำสันธาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
18 นางสาวปทุมมาศ คงสี การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์พื้นฐาน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
19 นางสาวพชรพร ชมภู่ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะแผนผังความคิดการอ่านจับใจความสำคัญ ร่วมกับการใช้เทคนิค 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
20 นางสาวพนิดา ณรงค์ฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิเชียรชม อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
21 นางสาวพลอยชมพู ชูตรัง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เเบบฝึกทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเเหลมทราย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล
22 นางสาวเพชรฤทัย กาเยาว์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์ โดยใช้เกมศึกราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สังข์เกื้อ
23 นางสาวภารดี คงพันธ์ การพัฒผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการใช้เทคนิค 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สังข์เกื้อ
24 นางสาวรัฐศิดา ทองหล่อ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์พื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
25 นางสาวศรัญญา สุดศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
26 นางสาวศศิกานต์ คงทน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำที่มีการผันวรรณยุกต์ โดยใช้ชุดแบบฝึกการผันหรรษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ว่าที่ร้อยตรีหญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
27 นางสาวศิริวรรณ บุญณะทอง การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
28 นางสาวศิษฏาภรณ์ ถึงมูสิก การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย เรื่องการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
29 นางสาวสาวิตรี เพชรสลับแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “ นิคมวัฒนา ” ว่าที่ร้อยตรีหญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
30 นางสาวสิริมาวาดี แสงทอง การแก้ปัญหาการเขียนคำในภาษาไทยไม่ถูกต้อง โดยใช้แบบฝึกหัดการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีหญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
31 นางสาวสุนิษา ผลเหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้สื่อเกมอูโน่มาตรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา
32 นางสาวสุภาวดี พานิช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล
33 นางสาวอาทิตยา เกกินะ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคําเป็นคําตาย โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง คําเป็นคําตาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ A

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 จุฑารัตน์ วิเชียรรัตน์

การพัฒนาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการใช้แบบจำลองผ่านโปรแกรม Mozaki3D สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคมอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

อาจารย์เชาวนีพร ชีพประสพ และอาจารย์ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
2 นพกร เมืองทรัพย์ การใช้ Infographic เพื่อพัฒนาความเข้าใจในความสัมพันธ์และหน้าที่ของ โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
3 นภัสวรรณ บัวเนียม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของหิน โดยใช้สื่อป้ายนิเทศความรู้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
4 นางสาว ธารินี โสลิกี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องโลกของสัตว์โดยใช้แบบบันทึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
5 นางสาว ศิริวรรณ ดำบาร์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยวิธีการเรียนแบบปกติกับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.สายใจ วัฒนเสน
6 นางสาว สุธิตา สิทธิเวช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ส่วนประกอบต่างๆของพืชโดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่น ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทศบาล2(บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์ สายใจ วัฒนเสน
7 นางสาวกนกพร พงค์สุวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน
8 นางสาวกนกวรรณ สุดรัก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการจำแนกประเภทโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการจำแนกกลุ่มสัตว์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) อาจารย์ ดร.สายใจ วัฒนเสน
9 นางสาวกนกอร รอดฉวาง การพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ และอาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
10 นางสาวกัญญพัชร สินน้อย การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ
11 นางสาวเกตุมณี เพชรสุริยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมโดยใช้ชุดกิจกรรมรรวมกับโปรแกรมPhet ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อาจารย์ระเบียบ เพ็ชรสุวรรณ อาจารย์เชาวนีพร ชีพประสบ
12 นางสาวจุฑารัตน์ วิเชียรรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการใช้แบบจำลองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียน เลือดโดยใช้ ชุดฝึกทักษะร่วมกับ การใช้แบบจำลองผ่านโปรแกรม Mozaki3D สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
13 นางสาวณัฐวดี สงคง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นวัตกรรม Book-Pack โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
14 นางสาวณิชมน สีจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
15 นางสาวณิชาภัทร เรืองยังมี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการหักเหของแสง โดยใช้ชุด การทดลองการหักเหของแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน
16 นางสาวธนัชญา ศศิธร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหักเหของแสง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์ เเละ อาจารย์เชาวนีพร ชีพประสพ
17 นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของหิน โดยใช้สื่อป้ายนิเทศความรู้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
18 นางสาวนันทิชาร์ ลาทัพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
19 นางสาวปริยานุช วิเชียรรัตน์ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงลัพธ์ โดยใช้ชดุแบบฝึกทักษะเรื่องแรงลัพธ์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวิเชียรชม อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ์
20 นางสาวกมลเนตร์ ศูนย์คล้าย การใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการสร้างแบบจำลอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหารเทารังสี ประชาสรรค์ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ และอาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
21 นางสาวปรียรัตน์ เกตุวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหายใจ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับสื่อ AR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะโหมด อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
22 นางสาวปิ่นมณี สังข์น้อย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน
23 นางสาวพรนันต์ วิญญูประสิทธิ์กุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้บทเรียน e - learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน
24 นางสาวมันตรินี แก้วชู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สสารและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับบอร์ดเกมการศึกษา ออาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
25 นางสาวศุภาพิชญ์ บูเก็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทาง และการกระจัด โดยใช้สื่อผสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
26 นางสาวอธิตยา สีดำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
27 นางสาวอรวรรณ กลิ่นเขียว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยใช้สื่อ PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
28 นางสาวฮามีด๊ะ หมานแอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ปุรินทร จันทร์เลิศ
29 นาย โสภณัฐ จันทร์แก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้ Inquiry Cycles) : 5E และใช้แบบจำลองเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อนุบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
30 นายจตุพร สุขคุ้ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
31 นายนพกร เมืองทรัพย์ การใช้ Infographic เพื่อพัฒนาความเข้าใจในความสัมพันธ์และหน้าที่ของ โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
32 นายอนาวิล หะมิสะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(AR) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ B

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 เเพรพิลาศ ปทุมมณี การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ที่ส่งเสริมผลสัทฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ การทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
2 ซาวีย๊ะห์ ยีกะจิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเกมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
3 น.ส.ฤทัยรัตน์ เส้งโสด พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุด แบบฝึกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
4 นางสาว พรชิตา แสงสุวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลําเลียงในพืช โดยใช้ E-book สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนระโนดวิทยา อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
5 นางสาวกชกร ถีระวงศ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยวิธีการเรียนแบบปกติกับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน
6 นางสาว สุธิตา สิทธิเวช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการจำแนกประเภทของสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) ของนักเรียนชั้นประถมถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดลงขลา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
7 นางสาวกนกทิพย์ ทับออย การพัฒนาผลสัมมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพันธุกรรม อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
8 นางสาวไดน่า นฤนาทนามกร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย โดยใช้ E-book ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
9 นางสาวตวงพร อุบลสุวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้เกมบิงโกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
10 นางสาวนิราวรรณ คงพูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสืบพันธุ์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์
11 นางสาวปพิชญา ทวีรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ E-book ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
12 นางสาวพรกนก ชิดโพธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวาร วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ E-book ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
13 นางสาวภาวินี คณะทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้สื่อนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก
14 นางสาวฤทัยรัตน์ เส้งโสด พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
15 นางสาวลักษณ์สุดา เจ๊ะหมวก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลัพธ์ โดยใช้ E-book สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
16 นางสาววัลญา ชาญน้ำ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องแรงพยุงของของเหลว โดยใช้ Application Zappar ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพงวิทยา อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
17 นางสาวสุภาวิดา นวลชุม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
18 นางสาวสุรัยดา มือแย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร โดยใช้ Big-book อาจารย์ ศักดิ์ชาย คงนคร
19 นางสาวอภิษฐา หมุนคง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคTGT (Teams-Games-Tournaments)เรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
20 นางสาวฮาฟีดา ลานง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยใช้ Application Zappar ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ
21 นางสาวฮุสนียา ยะลา การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ Application Zappar ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อาจารย์ ดร.ปุรินทร จันทร์เลิศ
22 นายญาณวิทย์ เพ็ชรสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อนุภาคของสสาร และบัตรคำถามอนุภาคของสสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผศ.พิชญ์พไล ขุนพรรณราย
23 นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเกมการเปลี่ยนสถานะของสาร และบัตรภาพไขปริศนาสถานะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
24 นายอนุชา หลีมานัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สารละลาย โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning /PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวารวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ E-book ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์
26 รชตพรรณ ศรชนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติของแรง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อาจารย์ศักดิ์ชาย คงนคร
27 ศศิกานต์ ย้อยแสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
28 ศิรดา ทับแสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชโดยใช้เกมจำแนกบัตรภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 เจษฎา ยอดอานนท์ การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยพร้อมบัตรคำอักษรเบรลล์ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่  อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ
2 นางสาวกมลลักษณ์ สุขท่าพะยา การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้เกมบันไดงูร่วมกับเทคนิคการร่วมมือ ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช และ อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ
3 นางสาวกาญจนา จงรักษ์ การพัฒนาทักษะด้านการเขียนตัวพยัญชนะ ก ฌ ญ ฎ ฏ ณ ถ ภ ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน โดยใช้เกมเศรษฐีร่วมกับชุดฝึกทักษะการเขียน ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลพานิช และ อาจารย์พัชชยากรณ์ พูลเกตุ
4 นางสาวเกตน์อิสรา เพชรเกต การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ แม่กบ ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ และ อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
5 นางสาวเก็ตอันดา โชคอัมพรกุล การใช้ชุดแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถจำแนกคำเป็น คำตายได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) อาจารย์ณทรัตน์  จุฑาไชยสวัสดิ์ และ อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ
6 นางสาวจิตานันท์ พูนหล่อ การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวนิช และ ผศ.รักษิณา หยดย้อย
7 นางสาวซายัง ตาเดอิน การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานที่สะกดด้วยสระเสียงยาวของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บัตรภาพสะกดคำ ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช, อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ
8 นางสาวโซเฟีย สะนิ การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ และ อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
9 นางสาวณัฐณิชา หมั่นเจริญ การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราแม่ กง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช และ อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ
10 นางสาวธัญรัตน์ ออดขาว การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ผศ.รักษิณา  หยดย้อย, ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช
11 นางสาวนงนภัส  จันทร์ช่วย การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราของนักเรียนที่มี ปัญหาการเขียน ด้วยการใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราร่วมกับเกมบิง โกมาตราตัวสะกดตรงมาตรา ผศ.รักษิณา หยดย้อย
12 นางสาวนุสรีน หลำสะ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำ ร ล ว ระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวนิช   ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนากุลวานิช
13 นางสาวนูรชาฟาร์ เจ๊ะอามิ การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ และอาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
14 นางสาวพรนภา บัวก่อเพ็ชร การใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) อาจารย์ณทรัตน์  จุฑาไชยสวัสดิ์ และ อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ
15 นางสาวพิรดา อิเลาะ การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวนิช
16 นางสาวภัททิรา บัวจันทร์ การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ผศ.รักษิณา หยดย้อย
17 นางสาวมัณฑนา มากชู การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพ ผศ.รักษิณา หยดย้อย และผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช 
18 นางสาวยุพารัตน์ อินทวงค์ การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่แงด้านสติปัญญา โดยใช้สื่อกระดานสะกดคำร่วมกับแบบฝึกหัด ผศ.รักษิณา หยดย้อย
19 นางสาวรวิสรา นิ่มดวง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ตรงและไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ ผศ. ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช และ อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ
20 นางสาวรัตติยา ฉาดสัน การพัฒนาความสามารถในการเขียน เรื่อง คำที่ใช้บัน บรร รร (ร หัน ) โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวนิช
21 นางสาวศิรินภา  มาโคตร์ การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากชื่อและนามสกุล โดยใช้แบบฝึกการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.รักษิณา หยดย้อย และผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช
22 นางสาวศิริประภา มุสิกรังสี การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล๒(บ้านหาดใหญ่)ที่มีปัญหาด้านการเขียน อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
23 นางสาวสิรินาถ สุขขัง การพัฒนาความสามารถด้านการจำพยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน โดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบพยัญชนะไทย โรงเรียนวิเชียรชม อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ เเละ ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนากุลวานิช 
24 นางสาวอารียา  ไชยขาว การพัฒนาการอ่านคำแม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดฝึกการอ่าน แม่ ก กา ผศ.รักษิณา หยดย้อย และ ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวนิช
25 นายเจษฎา ยอดอานนท์ การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยพร้อมบัตรคำอักษรเบรลล์ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ, อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
26 นายนิธิ พรหมอินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อักษรนำ โดยใช้เสื่ออักษรนำร่วมกับชุดเกมหรรษา ผศ.ดร. โสภณ ชัยวัฒนากุลวานิช และอาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ 
27 นุสรีน หลำสะ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ และอาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
28 มัณฑนา มากชู การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพ ผศ.รักษิณา หยดย้อย และผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช
29 รัตติยา ฉาดสัน การพัฒนาความสามารถในการเขียน เรื่อง คำที่ใช้บัน บรร รร (ร หัน )โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวนิช
30 รูไวดา ดาแลหมัน การพัฒนาทักษะการอ่านคำมาตราแม่ ก กา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านร่วมกับสื่อบัตรคำ อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ และผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
31 สุดารัตน์ สวยงาม การพัฒนาทักษะการอ่านคําควบกลําแท้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนากุลวานิช

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ A

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 กวิสรา ดำทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้งวิทยา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ผศ.อดุลย์ หวังจิ
2 กัญญาพร เศวตะดุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์
3 ณัฎฐพล  ไตรมงคลเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ผศ.อดุลย์  หวังจิ
4 นางสาวกวินทรา สีสุข การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรชม
อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์
5 นางสาวกวิสรา  ดำทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้งวิทยา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ผศ.อดุลย์ หวังจิ 
6 นางสาวเกษริน  คีรี การแก้ปัญหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนจริง และค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ธีรพล  บัวทอง และอาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี
7 นางสาวจิราภรณ์ สหะวิริยะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจารย์ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และ อาจารย์ธีรพล บัวทอง
8 นางสาวจีราวรรณ ถวิลวรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ อาจารย์ธีรพล บัวทอง และอาจารย์ ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี
9 นางสาวชนิกานต์ ชัยรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ธีรพล บัวทอง และ อาจารย์ศิรฉัตร ทิพย์ศรี 
10 นางสาวชนิกานต์ มุสิกพงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

นายธีรพล บัวทอง และ อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี
11 นางสาวชุติมณฑน์​ คำแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน​ เรื่อง​ รากที่สอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ​ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2​ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม​ อำเภอสิงหนคร​ จังหัวดสงขลา ผศ.วิมลวรรณ​ มีบุญ
12 นางสาวฐานิดา อารมฤทธิ์ การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว
13 นางสาวณิชากร โซลิตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้งวิทยา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผศ.อดุลย์ หวังจิ
14 นางสาวนันท์นภัส กฤดาภรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ
15 นางสาวปวันรัตน์ แป้นแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา นายธีระพงค์ คงเกื้อ และอาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์
16 นางสาวปิติกาญจน์ สงเกิด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับแบบฝึกทักษะในบทเรียน คอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บ Google site : อาจารย์ธีระพงค์  คงเกื้อ 
17 นางสาวภัทรชนก  ชูเกื้อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ธีระพงค์  คงเกื้อ
18 นางสาวลาวัณย์ เชาว์เอนก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวนเต็ม โดยใช้สื่อประสมร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ผศ.วิมลวรรณ  มีบุญ
19 นางสาวศศิวิมล ชูชนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ธีรพงศ์ คงเกื้อ
20 นางสาวสลีวัลย์ ชูแก้ว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระโนดวิทยา โดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์
21 นางสาวเสาวนีย์  จองวัฒนกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และอาจารย์ธีรพล บัวทอง
22 นายกาณฑ์ชนัต วรจินต์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ผศ.อดุลย์ หวังจิ
23 นายเกียรติภิวัฒน์  วุฒิระวัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์
24 นายณัฐวุฒิ ชูชะนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ขนาด 2*2 และ 3*3 โดยการจัดการเรียนร่วมรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และอาจารย์ธีรพล บัวทอง
25 นายธนาวุฒิ จิโสะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ธีรพล บัวทอง และอาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์
26 นายปิยวุธ ใจดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำบวกเต็ม อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ
27 นายรุซดี่ย์ เคลลอฟี่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.อดุลย์  หวังจิ  
28 ลาวัณย์ เชาว์เอนก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวนเต็ม โดยใช้สื่อประสมร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ผศ.วิมลวรรณ  มีบุญ
29 เสาวนีย์  จองวัฒนกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ธีรพล บัวทอง และ อาจารย์ศิรฉัตร ทิพย์ศรี
30 อักษราภัค ชุมภูทอง การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกม Wordwall เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก และการลบจำนวนเต็ม ขอฃนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ B

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 เชตวัน  แป้นหนู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ธีรพล  บัวทอง และ อาจารย์ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์
2 นพณัฐ ผลทวี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ และ อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์
3 นางสโรชา  คงแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาจารย์ ดร. ภัทราวรรณ สิงควานนท์ 
4 นางสาว รัชตา สุวรรณสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนเนียง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning)

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว
5 นางสาวกฤษณา สาทเวช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธีระพงค์ คงเกื้อ
6 นางสาวกัญชพร ตุลยกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประมาณเป็นจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อาจารย์ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และอาจารย์ธีรพล บัวทอง
7 นางสาวฐิติรัตน์ ทองสมสี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.อดุลย์ หวังจิ
8 นางสาวณิชาภัทร    สุขขวัญ    การพัฒนาทักษะการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ดร.ภัทราวรรณ  สิงควานนท์  และอาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
9 นางสาวธมนวรรณ เอี่ยมศิริ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสูตรคูณหรรษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว
10 นางสาวนริศรา สุขพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย Mathspad ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว
11 นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ อาจารย์ธีรพงศ์ คงเกื้อ
12 นางสาวผการินทร์ ห้าวหาญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการระหว่างเซต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี และ อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ  สิงห์ควานนท์
13 นางสาวเยาวเรศ อุทัยรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเชื่อมประพจน์ โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์
14 นางสาววิภาวี เถี้ยมแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ อาจารย์ธีรพล บัวทอง และอาจารย์ ดร.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี 
15 นางสาวศศิธร ผลบุญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับ liveworksheets ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ
16 นางสาวสุพัฒน์สรณ์ มิสละ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการสอนโดยใช้เกม ผศ.อดุลย์ หวังจิ
17 นางสาวอาริตา เด็นมูณี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ Think – Pair - Share ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์จงกล บัวแก้ว
18 นายเชตวัน แป้นหนู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตริ์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ และอาจารย์ธีรพล  บัวทอง
19 นายณัฐปคัลภ์ ปานภักดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประเภทของข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active learning GPAS 5 Steps อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ
20 นายนพณัฐ ผลทวี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา นายธีระพงค์ คงเกื้อ และอาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์
21 นายนพดล ลักษณะชฎา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ และอาจารย์ธีรพล บัวทอง
22 นายวิชญานนท์ อาจไพรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารโดยใช้แบบฝึกทักษะการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ และอาจารย์ธีรพล บัวทอง 
23 นายศิริชัย วัฒนศิริ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ประเภทของข้อมูล โดยการใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์
24 นายสมอไทย ศิริสุข การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณโดยใช้ แบบฝึกทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา อาจารย์ภัทราวรรณ สิงควานนท์
25 นายสุภสิทธิ์ สุวรรณสุนทร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผศ.อดุลย์ หวังจิ
26 นายอภิสิทธิ์ บิลยะแม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละและเปอร์เซ็นต์โดยใช้กระบวนการเเก้ปัญหาตามเเนวคิดของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 อาจารย์ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์  
27 นายอิกรอม ซายอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์
28 ภัทรลดา เจ๊ะหะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประเภทของข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว
29 วิชญานนท์ อาจไพรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารโดยใช้แบบฝึกทักษะการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ และ อาจารย์ธีรพล บัวทอง 
30 สุภสิทธิ์ สุวรรณสุนทร การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกม Wordwall เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก และการลบจำนวนเต็ม ขอฃนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา ผศ.อดุลย์ หวังจิ
31 อนุสราภรณ์ ชูผอม การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องปริซึมและทรงกระบอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ผศ.อดุลย์ หวังจิ

สังคมศึกษา

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 กนกวรรณ ชูชัยศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสื่อการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละงูพิทยาคม อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร 
2 กาญจนา บุญนวน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อประกอบการสอน Power Point เรื่อง ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลละงู อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
3 กิตติศักดิ์  ธรรมโชติ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ Padlet ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
อาจารย์ ดร.สิรีธร  ถาวรวงศา
4 จิรัชญา ดวงมุสิก  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยว กับตนเอง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล

อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร
5 ชาริฟ ฮะยีบิลัง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม Quizizz ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อาจารย์ กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
6 ซัยยานี นกเกษม การพัฒนาความรู้ความเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
7 ธันยมัย อาจณรงค์ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิดสี่สหาย อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
8 นางสาวกนกวรรณ ชูชัยศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสื่อประกอบการสอน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละงูพิทยาคม
อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร
9 นางสาวกมลรัตน์ นักฟ้อน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่องอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเกม (Game Besed Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์
10 นางสาวจิรัชญา ดวงมุสิก การพัฒนาผลสัมฤทธ์การเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล

อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
11 นางสาวชนกนันท์ หมะสมาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สังฆคุณ 9 โดยใช้สื่อ Mind Mapping ร่วมกับเกม Word wall ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล
12 นางสาวชลกนก เจริญสุข   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนาเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซิปปา ร่วมกับสื่อ PowerPoint อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร
13 นางสาวซาลตานา มะหมัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมการเสริมแรงทางบวก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
14 นางสาวณัฎฐณิชา จันทน์เสนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องมารยาทของชาวพุทธโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบ Learning by doing ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์
15 นางสาวธนภรณ์ ขุนนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องศาสนพิธีและมารยาทของความเป็นศาสนิกชน อาจารย์สิทธิพร ศรีผ่อง
16 นางสาวนภาวรรณ ฉิมเรือง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล
อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
17 นางสาวนิสรีน พูนสิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ส22101 เรื่อง สิทธิผู้บริโภค โดยใช้วีดิทัศน์ช่วยสอนร่วมกับแอปพลิเคชัน Top Worksheets สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา
อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดํานุ่น
18 นางสาวนูรซาเฮระห์ มะหะมะยูโซ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาจารย์กรณิภา. ศรีวรเดชไพศาล
19 นางสาวปัทมพร ทองดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง วันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคนิคเกม Quizizz ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนระโนดวิทยา อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
20 นางสาวปิยะณุช ตำโซ๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
21 นางสาวพรไพลิน ภูมิสถิตย์ สรุปพุทธประวัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้ผังกราฟิก อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
22 นางสาวพรรษชล หมินหมัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม Kahoot ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากบารา อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
23 นางสาวพศิกา สุขสันต์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายน่ารู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5 Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน และชุดแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์
24 นางสาวพิมล เฉลิมสุข การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องพัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์
25 นางสาวแพรวพรรณ แก้วเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง กฎหมายน่ารู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา
26 นางสาวฟิรดาวซ์ งะสมัน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาต่าง ๆ โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตะโละใส
อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
27 นางสาวรัตนา ยังสมัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพฤติกรรมการบริโภค โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
28 นางสาววรรณสรณ์  รัตนคช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องผลงานของบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ชาติไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาจารย์ ดร. ขวัญดาว  ปิ่นทองพันธุ์
29 นางสาววรินธร มีแสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา ร่วมกับเกม Word wall ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
30 นางสาวศยามล ฤทธิโต การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล
31 นางสาวศลิษา มณีศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานดินแดนไทยในอดีต โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคโนโลยีเกม “baamboozle”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิตราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์
32 นางสาวศิริลักษณ์ ชูศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางศาสนา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับเกมจับคู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาจารย์ ดร.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
33 นางสาวสิริวรรณ คงเอียด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละงูพิทยาคม อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร
34 นางสาวสุธินี กอเม็ง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงานร่วมกับกระบวนการกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล
อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
35 นางสาวสุวนันท์ เมืองกลิ่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อประกอบการสอน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อาจารย์สรัช ดอกบัวแก้ว
36 นางสาวอภิชญา สกุลชาญณรงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5Es:Inquiry Methods) ร่วมกับโปรแกรม Plickers ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

อาจารย์ชนกนาถ  พูลสวัสดิ์
37 นางสาวอรทัย บุญกูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงิน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์
38 นาย ภาณุพงศ์ จันทร์ปาน การสร้างสื่อ Power Point สำหรับการสอนเรื่อง พุทธประวัติและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ว่้าที่ร้อยตรีหญิง อาจารย์ ดร. ขวัญดาว ปิ่นทองพันธ์
39 นายกฤษณ์ดนัย พรหมศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายอาญา โดยใช้วิธีการสอนแบบโมเดลซิปปาร่วมกับแอปพลิเคชันการศึกษา Plicker ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2สงขลา
อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
40 นายจิรวิทย์ สุวรรณเดชา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับสื่อประสมและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้(5Es) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อาจารย์นงลักษณ์ คงลักษณ์
41 นายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม Baamboozle ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา
42 นายชาริฟ ฮะยีบิลัง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม Quizizz ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
43 นายปิยพงศ์ พรรณคง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบการเมืองการปกครอง โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อาจารย์กรณิภา  ศรีวรเดชไพศาล
44 นายวรรณรัตน์ ธนากรรฐ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องทวีปอเมริกาใต้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry-based Learning : 5Es ร่วมกับเทคนิคการสอน Game based learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
45 นายวาริส  หลังเมือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์ประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 ส32101 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อาจาย์ ด.ร สิรีธร  ถาวรวงศา
46 นายศักดิ์กรินทร์  ยาปาก การพัฒนาความรู้ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับแบบฝึกหัดออนไลน์ (Top Worksheet) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ อาจารย์ ดร. สิรีธร ถารววงศา
47 นายสุริยะ  ภักดีชน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีหลักการจัดการเรียนรู้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) บูรณาการร่วมกับเกม Vonder Go วิชาสังคมศึกษา 3 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
อาจารย์ ดร.สิรีธร  ถาวรวงศา
48 นายอาฎิล หลังจิ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สังคมไทย โดยใช้ชุดแบบฝึกโปรแกรมTop Worksheets ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา

อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
49 นายอุเทน บุญสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยการโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคเกม และสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา
50 นิชาภัทร นุ้ยคง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับชีวิตโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method: 5Es) ร่วมกับการใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ 
51 นูรซาเฮระห์ มะหะมะยูโซะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง พระไตรปิฎก โดยใช้ Padlet ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยา อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
52 นูรีด้า โต๊ะกะหมอ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในประเทศไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์
53 สิริวรรณ คงเอียด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละงูพิทยาคม
อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร
54 สุจิณนา อุสมา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่อง อารยธรรมกรีก-โรมัน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร
55 อรณิชา รัตนสุภา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่อง สงครามร้อยปี โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ช่วยสอนร่วมกับเว็บเกมkahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาจารย์ ดร.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
56 อโรชา ชูลีรัตน์  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้แบบ 5 ขั้น (5E) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/9

อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
57 อาตีนา ดีนหมัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประกอบการเรียนเรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 อาจารย์ ดร.นรเทพ ศักดิ์เพชร

สาขาวิชาพลศึกษา

ลำดับที่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย อาจารย์นิเทศก์
1 ปรัชญา อุบลจินดา การพัฒนาทักษะอันเดอร์วอลเลย์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Homecourt อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรื่อง
2 นางสาวธิติยาภรณ์ เพ็งลาย การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต
3 นายมานิต ปฏิโล การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพื่อการกระโดดไกลโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคมอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
ผศ. พลากร นัคราบัณฑิต
4 นาย นวมินทร์ รงค์รัตน์ การพัฒนาทักษะอันเดอร์วอลเลย์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมร่วมกับวิดีโอ

อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ
5 นางสาวราวดี ปานเพชร ผลการฝึกความคล่องตัวที่มีต่อความสามารถในการรับลูกตะกร้อด้วยหลังเท้า

ผศ.ดร. นกุล โสตถิพันฐ์
6 ปรัชญา อุบลจินดา การพัฒนาทักษะอันเดอร์วอลเลย์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Homecourt อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรื่อง
7 นางสาวจิราพร  ชิตชลธาร ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อาจารย์ ดร.ภูวเดช  อินทเรือง
8 นายณัฏฐชัย ต้่นจัด การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาการเพื่อการกระโดดไกล
ผศ.ดร นกุล โสตถิพันธ์
9 อับบาส หลงกอหราบ การศึกษาและสร้างโปรแกรมฝึกทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือในกีฬาเทเบิล เทนนิสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาครพิทยาคาร อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ผศ.ดร. นกุล โสตถิพันธุ์
10 นายอรรถชัย โพธิ์พิทักษ์ การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ โดยใช้วิดีโอประกอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผศ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง
11 จิราวัฒน์ อินไชยทอง การฝึกความแข็งแรงของแขนที่มีผลต่อความแม่นยำในนักกีฬาเปตอง ผศ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง
12 นาย ศุภกร บุญชู การพัฒนาทักษะการเซ็ตวอลเลย์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมร่วมกับวิดีโอ อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ
13 นายทวีศักดิ์ ทัพภะ การส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายด้านการกระโดด โดยใช้ box jump สำหรับนักเรียนประถมศึกษาบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธุ์
14 นัฐวุฒิ สายชุมพันธ์ การพัฒนาความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อขาการเพื่อการกระโดดโดยใช้เเบบฝึก ผศ. ดร.นกุล โสตถิพันธุ์