โครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนาทักษะให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ รุ่นที่ 3 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนาทักษะให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ รุ่นที่ 2 จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม 3.4 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 68-302 คณะครุศาสตร์

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบการแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English show) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 68-307 คณะครุศาสตร์

โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 68 - 302 และห้องประชุม 68 - 305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบิติการ"การผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน บูรณาการสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬา"

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการ"การผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน บูรณาการสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬา" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนาทักษะให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ รุ่นที่ 1 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กิจกรรมจิตเทียนอาสา ตอน สร้าง (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมจิตเทียนอาสา ตอน สร้าง (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะดนตรีสำหรับครูปฐมวัย”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะดนตรีสำหรับครูปฐมวัย” ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์นิดาริน จุลวรรณ เป็นประธานจัดประชุมฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 68-305 คณะครุศาสตร์

ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นิดาริน จุลวรรณ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุม 68-305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ ณ หอประชุมเฉลิมพรเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูพลศึกษาในยุค 4.0

ข้อมูลทั้งหมดมี 15 รายการ , มีทั้งหมด 1 หน้า : 1