โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล

ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม (68-305) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เพลงและคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย"

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยง :การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563

โครงการสัมมนาระหว่างฝึกการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ

การจัดงานเฟ้นหา นักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร 68-307 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต 63

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการครูจิตอาสา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

การติดตามการดำเนินงานโครงการ “การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นพื้นฐาน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อที่ 20 เดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 68-305 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 68 - 606 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการวิ่งประเพณี Fartlek PE SKRU

จัดเมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ณ ตำบลตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพและพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมฯเพื่อสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับชีวิตประจำวันผ่านค่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 5-207 และ 5-208 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูลทั้งหมดมี 55 รายการ , มีทั้งหมด 4 หน้า : 1234 ถัดไป >>