ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา