โครงการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม 1 และห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา