โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา