โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา