โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยสำหรับครู”

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 (5-105)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา