โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ปี 3

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 (5-105)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา