โครงการจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ในอนาคตแก่นักศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 (5-105)คณะครุศาสตร์ และห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา