โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 (5-105)คณะครุศาสตร์ และ ห้องประชุม 1 (พวงชมพู) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา