โครงการ สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา