คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2559
 
โครงการ สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยสำหรับครู”
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ปี 3
     
  โครงการจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักศึกษา
     
  กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำอาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559