กิจกรรมเสริมความเป็นครู

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

คำชี้แจง

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ กิจกรรมบังคับเลือกและกิจกรรมตามความสนใจ ตามที่คณะครุศาสตร์ กำหนด  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วต้องบันทึกรายการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนในแบบบันทึกที่ 1 และสรุปสาระความรู้ในแบบบันทึกที่ 2 พร้อมแนบหลักฐานการร่วมกิจกรรม เพื่อนำแบบบันทึกเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและลงนามรับรอง  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงนามรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ในการประเมินการร่วมกิจกรรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   คณะครุศาสตร์