คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 ประมวลภาพกิจกรรม ปี2558
 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
     
  โครงการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษครูประถมศึกษาสู่สังคมอาเซียน
     
โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยสำหรับครู"