กิจกรรมเสริมความเป็นครู

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

รายละเอียดกิจกรรมเสริมความเป็นครู


คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

กิจกรรม

เสริมคุณลักษณะความเป็นครูในด้าน

1

2

1

2

1

2

1

2

1. เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

1.1 วันครู
1.2 เดินตามทาง ครูตัวอย่างในดวงใจ  
1.3 เอ็นดูต่อศิษย์ เป็นมิตรต่อผู้ปกครอง

- ความมีระเบียบวินัย
- ความรับผิดชอบ

 

 

/

 

 

/

 

/

/

 

 

 

 /

/

/

 

 

/

/

/

/

สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคคลดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นแนวทางของตนเองในการเป็นครูที่ดี
กิจกรรมที่ 1.3   นักศึกษาศึกษาข้อมูลนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่นักศึกษาได้ฝึกสอน ในด้านต่าง ๆ อภิปรายและสรุปถึงหลักการและวิธีการสนทนาที่ดีกับผู้ปกครองใน
วางแผนพัฒนาดูแลนักเรียน ดำเนินการ พัฒนาให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนตามที่ได้วางแผนไว้


คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

กิจกรรม

เสริมคุณลักษณะความเป็นครูในด้าน

1

2

1

2

1

2

1

2

2. มีจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสงคม

2.1 จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 จิตอาสาพัฒนาสังคม
2.3 จิตอาสาพัฒนาตามความสนใจ

- ความเสียสละ
- จิตอาสา

/

/

 

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

/

หมายเหตุ :   กิจกรรมที่ 2.1    นักศึกษาชั้นปี 1 – 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2.2    นักศึกษาชั้นปี 1 – 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม     ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 10  ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2.3    นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามความสนใจ  ไม่น้อยกว่า ภาคเรียนละ 10 ชั่วโมง


คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

กิจกรรม

เสริมคุณลักษณะความเป็นครูในด้าน

1

2

1

2

1

2

1

2

3. ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

3.1 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
3.2 เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์

- ความรับผิดชอบ

 

 

/
/

 

/
/

 

/
/

 

/
/

4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ

4.1 ประเพณีลอยกระทง
4.2 ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
4.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
4.4 ศิลปะการจับจีบผ้า หรือการจัดดอกไม้ หรือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ความมีน้ำใจ เสียสละ

/
/


/

 /

 
/

 

 

หมายเหตุ :   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บังคับเลือกกิจกรรมที่ 4.1, 4.2 อย่างน้อย 1 กิจกรรม


คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

กิจกรรม

เสริมคุณลักษณะความเป็นครูในด้าน

1

2

1

2

1

2

1

2

5. ส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

5.1 กีฬาภายในคณะครุศาสตร์
5.2 กีฬาระหว่างคณะ (ปาริฉัตรเกมส์)
5.3 กีฬากล้วยไม้เกมส์

-ความมีระเบียบวินัย
-ความอดทน
- ความสามัคคี
- ความรับผิดชอบ

 

/
/

 

/

       

หมายเหตุ :  กิจกรรมที่ 5.1   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
กิจกรรมที่ 5.2   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
กิจกรรมที่ 5.3   นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ


คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

กิจกรรม

เสริมคุณลักษณะความเป็นครูในด้าน

1

2

1

2

1

2

1

2

6. ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

6.1  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6.2  พัฒนาทักษะที่จำเป็นใน 
ศตวรรษที่ 21
6.3 พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดีจิทัล หรือ Digital litcracy
6.4 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ

- ความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

/

7. เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

7.1  ปัจฉิมนิเทศ
7.2  เตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพ

- ความรับผิดชอบ
- ความคิดสร้างสรรค์
-ความมีระเบียบวินัย

 

 

 

 

 

 

 

/
/

 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   คณะครุศาสตร์