กิจกรรมเสริมความเป็นครู

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

การประเมินผลกิจกรรมเสริมความเป็นครู

กิจกรรมที่

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

เกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

หลักฐานการประเมิน

วิธีการประเมิน

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา : เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

1.

วันครู

ชั้นปีที่ 1 - 4

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

2.

เดินตามทาง ครูตัวอย่างในดวงใจ

ชั้นปีที่ 1 - 4

1. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4
   พร้อมภาพประกอบการอธิบาย

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

3.

เอ็นดูต่อศิษย์ เป็นมิตรต่อผู้ปกครอง

ชั้นปีที่ 3 - 4

1. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4
   พร้อมภาพประกอบการอธิบาย

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา : มีจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสงคม

4.

จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

ชั้นปีที่ 1 - 2

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ

5.

จิตอาสาพัฒนาสังคม

ชั้นปีที่ 1 - 2

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ

6.

จิตอาสาพัฒนาตามความสนใจ

ชั้นปีที่ 1 - 4

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา : ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

7.

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 - 4

1. นักศึกษาใช้สิทธิการเลือกตั้ง

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ

8.

เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 - 4

1. นักศึกษาใช้สิทธิการเลือกตั้ง

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา : ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ

9.

ประเพณีลอยกระทง

ชั้นปีที่ 1

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

10.

ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

ชั้นปีที่ 1

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซน
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

11.

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ชั้นปีที่ 2

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซน
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

12.

ศิลปะการจับจีบผ้าหรือการจัดดอกไม้ หรือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชั้นปีที่ 3

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา :  ส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

13.

กีฬาภายใน คณะครุศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 - 2

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

14.

กีฬาระหว่างคณะ(ปาริฉัตรเกมส์)

ชั้นปีที่ 1

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

15.

กีฬากล้วยไม้เกมส์

ตามความสนใจ

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา :  ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

16.

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 2

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยล ะ80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

17.

พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ชั้นปีที่ 3

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

18

พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดีจิทัล หรือ Digital litcracy

ชั้นปีที่ 4

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

19.

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ

ชั้นปีที่ 3

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ80ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา :   เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

20.

ปัจฉิมนิเทศ

ชั้นปีที่ 4

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ80ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

21.

เตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพ

ชั้นปีที่ 4

1. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ80ของเวลาทั้งหมด
2. เขียนสรุปสาระความรู้และข้อคิดเห็นอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4

1. สมุดบันทึกกิจกรรมที่มีลายเซนรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. บันทึกสรุปสาระความรู้

1.ตรวจสมุดบันทึกฯ
2.ตรวจแบบบันทึกฯ

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์