กิจกรรมเสริมความเป็นครู

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

ลักษณะกิจกรรมเสริมความเป็นครู

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ลักษณะของกิจกรรม

กิจกรรม

คุณลักษณะของความเป็นครู

กิจกรรมบังคับ

 1.วันครู

 - เสริมสร้างความศรัทธาความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

 2.เดินตามทางครูตัวอย่างในดวงใจ

 3.เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

 - ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 4.เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์

 5.ประเพณีลอยกระทง

 - ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ

 6.ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

 7.กีฬาภายในคณะครุศาสตร์

 - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

 8.กีฬาระหว่างคณะ (ปาริฉัตรเกมส์)

 9.จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

 - มีจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสงคม

 10.จิตอาสาพัฒนาสังคม

 11.จิตอาสาพัฒนาตามความสนใจ

กิจกรรมตามความสนใจ

 1.กีฬากล้วยไม้เกมส์

 - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ลักษณะของกิจกรรม

กิจกรรม

คุณลักษณะของความเป็นครู

กิจกรรมบังคับ

 1. วันครู

 - เสริมสร้างความศรัทธาความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

 2. เดินตามทางครูตัวอย่างในดวงใจ

 3. เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

 - ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 4. เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์

 5. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

 - ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ

 6. จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

 - มีจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 7. จิตอาสาพัฒนาสังคม

 8. จิตอาสาพัฒนาตามความสนใจ

 9. กีฬาภายในคณะครุศาสตร์

 - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

 10. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  • ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมตามความสนใจ

 1. ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

 - ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ

 2. กีฬาระหว่างคณะ(ปาริฉัตรเกมส์)

 - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

 3. กีฬากล้วยไม้เกมส์

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ลักษณะของกิจกรรม

กิจกรรม

คุณลักษณะของความเป็นครู

กิจกรรมบังคับ

 1. วันครู

 - เสริมสร้างความศรัทธาความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

 2. เดินตามทางครูตัวอย่างในดวงใจ

 3. เอ็นดูต่อศิษย์ เป็นมิตรต่อผู้ปกครอง

 4. เลือกตั้งนายก องค์การนักศึกษา

 - ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 5. เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์

 6. จิตอาสาพัฒนาตามความสนใจ

 - มีจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสงคม

 7. พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 - ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

 8. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลูกเสือ

 9. ศิลปะการจับจีบผ้าหรือการจัดดอกไม้ หรือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

 - ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ

กิจกรรมตามความสนใจ

 1. กีฬาภายในคณะครุศาสตร์

 - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

 2. กีฬาระหว่างคณะ(ปาริฉัตรเกมส์)

 3. กีฬากล้วยไม้เกมส์

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ลักษณะของกิจกรรม

กิจกรรม

คุณลักษณะของความเป็นครู

กิจกรรมบังคับ

 1. วันครู

 - เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู

 2. เดินตามทางครูตัวอย่างในดวงใจ

 3. เอ็นดูต่อศิษย์เป็นมิตรต่อผู้ปกครอง

 4. เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

 - ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 5. เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์

 6. ปัจฉิมนิเทศ

 - เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

 7. เตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพ

 8. จิตอาสาพัฒนาตามความสนใจ

 - มีจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสงคม

 9. พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดีจิทัล หรือ Digital litcracy

 - ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมบังคับเลือก
(อย่างน้อย 1 กิจกรรม)

 1. ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

 - ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะ

 2. ประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมตามความสนใจ

 3. กีฬาภายในคณะครุศาสตร์

 - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

 4. กีฬาระหว่างคณะ(ปาริฉัตรเกมส์)

 5. กีฬากล้วยไม้เกมส์

 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์