ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

คศ.426/2564 คำสั่งโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ และการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้

คศ.324/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะสำหรับนักศึกษาครูการศึกษาพิเศษ

คศ.204/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสู่วัยทำงาน

คศ.205/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกาผลิตสื่อนิทานสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

คศ.189/2564 คำสั่งโครงการค่ายรักษ์ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กิจกรรมที่2อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดค่ายภาษาไทย

คศ.142/2564 คำสั่งโครงการค่ายรักษ์ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กิจกรรมที่1อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ในการจัดค่ายภาษาไทย

คศ.981/2563 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาสำหรับครูการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

คศ.909/2563 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้


หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพลศึกษา

คศ.291/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

คศ.149/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา เรื่อง การเขียนแผนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา

คศ.222/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูพลศึกษาในยุค 4.0

คศ.267/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูพลศึกษาในยุค 4.0(เพิ่มเติม)

คศ.302/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น


หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คศ.019/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คศ.161/2564 คำสั่งโครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ


หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คศ.143/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสร้างหนังสือเล่มเล็ก

คศ.375/2564 คำสั่งโครงการเปิดโลกภาษา ทัศนาวรรณคดีไทย

คศ.303/2564 คำสั่งโครงการเปิดโลกทัศน์ ภูมิใจตระหนักรักท้องถิ่น


หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คศ.112/2564 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจสื่อและเครื่องดนตรีฯ

คศ.223/2564 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการสำรวจและขับร้องบทเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น


หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

คศ.259/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่เป็นครูสังคมศึกษาฯ


หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คศ.369/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นครูในยุค 4.0


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู

คศ.188/2564 คำสั่งโครงการครูจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม


งานประกันคุณภาพการศึกษา

คศ.121/2564 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

คศ.312/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และประเมินผล(ครั้งที่5)

คศ.151/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และประเมินผล(ครั้งที่4)

คศ.041/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และประเมินผล(ครั้งที่3)

คศ.147/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

คศ.162/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"(เพิ่มเติม)

คศ.1081/2563 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และประเมินผล(ครั้งที่2)

คศ.986/2563 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และประเมินผล(ครั้งที่1)


งานวิจัย

คศ.976/2564 คำสั่งโครงการสำรวจความต้องการและเสนอแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

คศ.088/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านวิจัย

คศ.122/2564 คำสั่งโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านวิจัย(เพิ่มเติม)

คศ.311/2564 คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาผลงานวิจัย และพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัย


งานสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์

คศ.1071/2563 คำสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่


งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คศ.007/2564 คำสั่งผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข ไปนิเทศฯ

คศ.326/2564 คำสั่งผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข ไปนิเทศฯ

คศ.013/2564 คำสั่งผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล ไปนิเทศฯ

คศ.177/2564 คำสั่งผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล ไปนิเทศฯ

คศ.018/2564 คำสั่งผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง ไปนิเทศฯ

คศ.024/2564 คำสั่งผศ.ดรกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ ไปนิเทศฯ

คศ.325/2564 คำสั่งผศ.ดรกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ ไปนิเทศฯ

คศ.240/2564 คำสั่งผศ.ดรกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ ไปนิเทศฯ

คศ.025/2564 คำสั่งดร.จงกล บัวแก้ว ไปนิเทศฯ

คศ.026/2564 คำสั่งผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร ไปนิเทศฯ

คศ.027/2564 คำสั่งดร.เพชร รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.032/2564 คำสั่งดร.มะลิ ประดิษฐแสง ไปนิเทศฯ

คศ.033/2564 คำสั่งผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ ไปนิเทศฯ

คศ.254/2564 คำสั่งผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ ไปนิเทศฯ

คศ.034/2564 คำสั่งผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร ไปนิเทศฯ

คศ.044/2564 คำสั่งดร.สิรีธร ถาวรวงศา และกรณิกา ศรีวรเดชไพศาล ไปนิเทศฯ

คศ.045/2564 คำสั่งผศ.ภักดิ์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล ไปนิเทศฯ

คศ.046/2564 คำสั่งผศ.ดร.ปรีดา เบ็ญคาร ไปนิเทศฯ

คศ.069/2564 คำสั่งผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.343/2564 คำสั่งผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.308/2564 คำสั่งผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.282/2564 คำสั่งผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.071/2564 คำสั่งผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง และผศ.ดรกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ ไปนิเทศฯ

คศ.072/2564 คำสั่งผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร ไปนิเทศฯ

คศ.088/2564 คำสั่งผศ.ดร.ปรีดา เบ็ญคาร ไปนิเทศฯ

คศ.091/2564 คำสั่งผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร ไปนิเทศฯ

คศ.092/2564 คำสั่งอ.มณีนุช รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.348/2564 คำสั่งอ.มณีนุช รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.275/2564 คำสั่งอ.มณีนุช รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.367/2564 คำสั่งอ.มณีนุช รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.093/2564 คำสั่งดร.เพชร รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.178/2564 คำสั่งดร.เพชร รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.368/2564 คำสั่งดร.เพชร รองพล ไปนิเทศฯ

คศ.102/2564 คำสั่งอ.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ ไปนิเทศฯ

คศ.109/2564 คำสั่งดร.พรรณี ผุดเกตุ ไปนิเทศฯ

คศ.139/2564 คำสั่งดร.พรรณี ผุดเกตุ ไปนิเทศฯ

คศ.276/2564 คำสั่งดร.พรรณี ผุดเกตุ ไปนิเทศฯ

คศ.252/2564 คำสั่งดร.พรรณี ผุดเกตุ ไปนิเทศฯ

คศ.140/2564 คำสั่งผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.141/2564 คำสั่งผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ไปนิเทศฯ

คศ.151/2564 คำสั่งผศ.ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย ไปนิเทศฯ

คศ.339/2564 คำสั่งผศ.นิดาริน จุลวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.253/2564 คำสั่งผศ.นิดาริน จุลวรรณ ไปนิเทศฯ

คศ.274/2564 คำสั่งผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ ไปนิเทศฯ

คศ.073/2563 คำสั่งโครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

คศ.329/2563 คำสั่งโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2


อื่นๆ

คศ.039/2564 คำสั่งโครงการ"Training of Trainer for Sex education"

คศ.131/2564 คำสั่งโครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2564(กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย)

คศ.176/2564 คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ

มรภ.783/2564 คำสั่โครงการอบรม เรื่อง คุณธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

มรภ.451/2564 คำสั่โครงการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มรภ.366/2564 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ

คศ.333/2564 คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาสร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏฺบัติการบ่มเพาะความเป็นครูในศาสตร์พระราชา


งานพัสดุ

คศ.081/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(มัทนะ ฉัตรจินดา)

คศ.082/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(ฐิติกานต์ นิราศห้อง)

คศ.083/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(มัทนะ ฉัตรจินดา)

คศ.111/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(ผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร-ดร.เพชร รองพล-ณัฐธยาน์ หนูหลง)

คศ.196/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(ดร.จงกล บัวแก้ว)

คศ.317/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(อ.วรรณี กองพิธี)

คศ.292/2564 คำสั่งตรวจรับพัสดุ(ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น)


งานพัฒนานักศึกษา

คศ.095/2564 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาฯ

คศ.373/2564 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักศึกษา

คศ.239/2564 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันกระโดดเชือกว่องไวฯ


งานวิชาการ

คศ.101/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและพิจารณาผลงานทางวิชาการ

คศ.138/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและพิจารณาผลงานทางวิชาการ(เพิ่มเติม)


งานบริการวิชาการ

คศ.194/2564 คำสั่งโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ กิจกรรมที่ 4 ค่ายพี่สอนน้องให้อ่านออกเขียนได้

คศ.208/2564 คำสั่งโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ กิจกรรมที่ 4 ค่ายพี่สอนน้องให้อ่านออกเขียนได้(เพิ่มเติม)

คศ.195/2564 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ

คศ.199/2564 คำสั่งโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ระยะที่2

คศ.236/2564 คำสั่งโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ กิจกรรมที่ 5 ค่ายครูเพื่อศิศย์จังหวัดสงขลา

คศ.342/2564 คำสั่งโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นฐานลีวิตที่มั่นคงโรงเรียนกองทุนฯ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการชีวิตประจำวันฯ

คศ.256/2564 คำสั่งโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นฐานลีวิตที่มั่นคงโรงเรียนกองทุนฯ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับฯ

คศ.306/2564 คำสั่งโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูฯ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการผลิตสื่อฯ

คศ.305/2564 คำสั่งโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูฯ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการผลิตสื่อฯ