คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

ติดต่อเรา

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     อาคาร 5 เลขที่ 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000

     โทรศัพท์ : 074-260-266

     โทรสาร : 074-260-267   E-MAIL : educate@skru.ac.th

     URL : http://www.edu.skru.ac.th