responsive site templates

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 

        1. สาขาวิชาภาษาไทย         
        2. สาขาวิชาสังคมศึกษา
        3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        6. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
        7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        8. สาขาวิชาพลศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตร
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต) 

สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต) 

          1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
          2. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
          3. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 อาคาร68 และอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


Email: educate@skru.ac.th             
Phone: 074-260266                    
Fax: 074260267