คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับหลักสูตร   หลักสููตร

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

  ระดับปริญญาตรี

          1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

          2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

          4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

          5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา

          6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

          7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ