คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  สำนักงานคณบดี
นางสาวสุภาสินี  อนุกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
         
นางสุรัตนา  เพ็ญจำรัส
 
นางสาวศศิกัญญา  ยกย่อง
 
นางสาวฐิติกานต์  นิราศห้อง
             
นางสาวเกศราภรณ์  เดชสุด
 
นางสาวปภาดา  ปัญญาวรากรณ์
 
นางสาวพัชรนันท์  รัตนบุรี
             
นางณัฐธยาน์  หนูหลง
 
นางสาวอังสุลิน  อ้นทอง
 
นางสาวสธินี  วงศ์มณฑา
             
นางสาวมัทนะ  ฉัตรจินดา
 
 
นางสาวนุชรีี  บุญพลับ
             
นางปรีดา  เส้งคุ้ย
 
นางสาวอินทิรา  คิดงาม
 
นายสุธรรม  บุญฤทธิ์์
             
นางพยอม  คำดี