best free website templates

สำนักงานคณบดี

อาจารย์ชนกพร ประทุมทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์ภายใน 1204

นางสุรัตนา เพ็ญจำรัส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
เบอร์ภายใน 1207
Mail: surattana.ph@skru.ac.th

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์ภายใน 1205
Mail: paphada.pa@skru.ac.th

นางพัชรนันท์ ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบ
งานแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้
เบอร์ภายใน 1208
Mail: patcharanan.ra@skru.ac.th

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบงาน
งานบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน 1213
Mail: thitikan.ni@skru.ac.th

นางสาวสุภาสินณี อนุกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบ
งานเลขานุการ และธุรการ
เบอร์ภายใน 1218
Mail: suphasinee.an@skru.ac.th

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เบอร์ภายใน 1206
Mail: angsulin.au@skru.ac.th

นางนุชรีี อินทรสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ
งานธุรการ 
เบอร์ภายใน 1209
Mail: nutcharee.in@skru.ac.th

นางสาวสธินี วงศ์มณฑา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบ
งานป.บัณฑิต และบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน 1213
Mail: satinee.wo@skru.ac.th

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง
นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ
งานวิชาการ
เบอร์ภายใน 1211
Mail: sasikanya.yo@skru.ac.th

นางสาวภรณ์นภัส เดชสุด
นักวิชาการเงินและบัญชี
รับผิดชอบ
งานการเงิน และบัญชี
เบอร์ภายใน 1214
Mail: katsaraporn.de@skru.ac.th

นางณัฐธยาน์ หนูหลง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ
งานระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และประชาสัมพันธ์
เบอร์ภายใน 1215
Mail: sukanda.ch@skru.ac.th

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2
รับผิดชอบ
งานโสตทัศนูปกรณ์ บุคลากร และอาคารสถานที่
เบอร์ภายใน 1216
Mail: mattana.ch@skru.ac.th

นางปรีดา เส้งคุ้ย
พนักงานบริการ

นางพยอม คำดี
พนักงานบริการ

นางสาวอินทิรา คิดงาม
พนักงานบริการ

นางสาวฐิติรัตน์ แก้วหนู
พนักงานบริการ

นายสุธรรม บุญฤทธิ์

พนักงานบริการ

นายธนาวุฒิ นาคนนท์

พนักงานบริการ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 อาคาร68 และอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


Email: educate@skru.ac.th             
Phone: 074-260266                    
Fax: 074260267