คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

          1. ดร.อัจฉรา               วงศ์วัฒนามงคล      คณบดีคณะครุศาสตร์

          2. ดร.มนตรี                 เด่นดวง                รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

          3. ดร.ปรีดา                 เบ็ญคาร                รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          4. ดร.รุจิราพรรณ          คงช่วย                 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

          5. ดร.กาญจน์กมล        สุวิทยารัตน์            ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          6. นางสาววรักษิณา       หยดย้อย               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

          7. นายอดุลย์               หวังจิ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

          8. ดร.โสภณ               ชัยวัฒนกุลวานิช    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

          9. นางสาวนิศารัตน์       บุญมี                  ประธานกรรมการบริหารบ้านสาธิตปฐมวัย

          10. ผศ.ดร.จุไรศิริ         ชูรักษ์                    ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

          11. นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์      หอยสกุล       ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          12. ผศ.ณัฐรินทร์          แซ่จุง                    ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

          13. ดร.มะลิ                 ประดิษฐแสง          ประธานโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

          14. ดร.สถิตย์              ประสิทธากรณ์        ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

          15. ผศ.ดร.เพ็ญพักตร        นภากุล          ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          16.นายอิบรอฮิม         ยี่สุ่นทรง                ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา

          14.ดร.ศรุติพงศ์         ภูวัชร์วรานนท์         ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

          15.นางสาวสุภาสินี     อนุกูล                   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี