คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

          1. ดร.อัจฉรา               วงศ์วัฒนามงคล      คณบดีคณะครุศาสตร์

          2. ดร.มนตรี                 เด่นดวง                รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

          3. ดร.กาญจน์กมล         สุวิทยารัตน์            รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          4. ดร.รุจิราพรรณ          คงช่วย                 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

          5. นายฐาปนวัฒน์        สุขปาละ            ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          6. นางสาววรักษิณา       หยดย้อย               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

          7. ผศ.ดร.กรุณา           แดงสุวรรณ             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้

          8. ดร.โสภณ               ชัยวัฒนกุลวานิช    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

          9. นางสาวนิศารัตน์       บุญมี                  ประธานกรรมการบริหารบ้านสาธิตปฐมวัย

          10. ผศ.ดร.จุไรศิริ         ชูรักษ์                    ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

          11. นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์      หอยสกุล       ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          12. ผศ.ณัฐรินทร์          แซ่จุง                    ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

          13. ดร.มะลิ                 ประดิษฐแสง          ประธานโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

          14. ดร.สถิตย์              ประสิทธากรณ์        ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

          15. ผศ.ดร.เพ็ญพักตร        นภากุล          ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          16.นายอิบรอฮิม         ยี่สุ่นทรง                ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา

          14.ดร.ศรุติพงศ์         ภูวัชร์วรานนท์         ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

          15.นางสาวสุภาสินี     อนุกูล                   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี