คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

          1. ดร.มนตรี               เด่นดวง      คณบดีคณะครุศาสตร์

          2. ผศ.ดร.โสภณ           ชัยวัฒนกุลวานิช                รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

          3. นางชนกพร         ประทุมทอง            รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

          4. นางสาวจันทร์จิรา          วงศ์ประไพโรจน์                 รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          5. นายฐาปนวัฒน์        สุขปาละ            หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          6. นางนิดาริน            จุลวรรณ               หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

          7. ผศ.ดร.กรุณา           แดงสุวรรณ             หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

          8. ดร.โสภณ               ชัยวัฒนกุลวานิช    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

          9. นางสาวนิศารัตน์       บุญมี                  ประธานกรรมการบริหารบ้านสาธิตปฐมวัย

          10. ผศ.ดร.จุไรศิริ         ชูรักษ์                    ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

          11. นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์      หอยสกุล       ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

          12. ผศ.ณัฐรินทร์          แซ่จุง                    ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

          13. ดร.มะลิ                 ประดิษฐแสง          ประธานโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

          14. ดร.สถิตย์              ประสิทธากรณ์        ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

          15. ผศ.ดร.เพ็ญพักตร        นภากุล          ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          16.นายอิบรอฮิม         ยี่สุ่นทรง                ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา

          14.ดร.ศรุติพงศ์         ภูวัชร์วรานนท์         ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

          15.นางชนกพร          ประทุมทอง                   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี