คณบดี

อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง

ประธาน

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.จงกล บัวแก้ว

รองประธาน

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.นิดาริน จุลวรรณ

รองประธาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

รองประธาน

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

รองประธาน

ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ผศ.นัยนา ยีหมะ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรพลศึกษา

อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

ผศ.รักษิณา หยดย้อย

กรรมการ

ประธานหลักสูตรภาษาไทย

ผศ.นิดาริน จุลวรรณ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

อาจารย์รติมา เทียนไชย

กรรมการ

ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา (สงขลา)

อาจารย์ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

กรรมการ

ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา (สตูล)

อาจารย์พนัชกร พิทธิยกุล

กรรมการ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

กรรมการ

ประธานหลักสูตรป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

ผศ.ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์

กรรมการ

ประธานหลักคม. (หลักสูตรและการสอน)

ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

กรรมการ

ประธานหลักคม. (บริหารการศึกษา)

ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข

กรรมการ

ประธานกลุ่มวิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร

กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางณัฐรัตน์ ธนศักย์ชนน

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางนุชรี อินทรสมบัต

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ