คณบดี

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

ประธาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

รองประธาน

รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์วรรณี กองพิธี

รองประธาน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว

รองประธาน

ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ผศ.นิศารัตน์ บุญมี

กรรมการ

ประธานหลักสูตรพลศึกษา

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

กรรมการ

ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

อาจารย์พัชยากร พูลเกตุ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรภาษาไทย

อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล

กรรมการ

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

อาจารย์รติมา เทียนไชย

กรรมการ

ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

กรรมการ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

กรรมการ

ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

กรรมการ

ประธานหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.มะลิ ประดิษฐแสง

กรรมการ

ประธานหลักสูตรป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร

กรรมการ

ประธานหลักคม. (หลักสูตรและการสอน)

ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล

กรรมการ

ประธานหลักคม. (บริหารการศึกษา)

ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข

กรรมการ

ประธานกลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์

กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายธัญธร โยธี

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ