คณบดี

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

ประธาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

รองประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วินัย ประลิมพ์กาญจน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.นัยนา ยีหมะ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายธัญธร โยธี

กรรมการและเลขานุการ