คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

          1.ดร.มนตรี             เด่นดวง                   คณบดีคณะครุศาสตร์                                          ประธาน

          2.ศ.ดร.วินัย       ประลมพ์กาญจน์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

          3.รศ.ประดิษฐ์      มีสุข                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

          4.ผศ.พัชริน         ดำรงกิตติคุณ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

          5.ดร.ประสิทธิ์      หนูกุ้ง                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

          6.ผศ.เปรมใจ        เอื้ออังกูร                    ผู้แทนคณาจารย์                                                 กรรมการ

          7.อาจารย์รุ่งรังสิมา    สัตยาไชย              ผู้แทนคณาจารย์                                                  กรรมการ

          8.ผศ.ดร.จุไรศิริ      ชูรักษ์                     ประธานโปรแกรมวิชา                                           กรรมการ

          9.ดร.ศรุติพงศ์     ภูวัชร์วรานนท์              ประธานโปรแกรมวิชา                                           กรรมการ

          10.ดร.มนตรี      เด่นดวง                       รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา                รองประธาน

     10.นางชนกพร      ประทุมทอง                       หัวหน้าสำนักงานคณบดี                        กรรมการและเลขานุการ