ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มีประวัติความเป็นมาควบคู่ กับคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา จากจุดเริ่มต้นจัดการฝึกหัดครูในจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2462 ได้พัฒนามาสู่ การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อมาได้ปรับฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา สถาบันราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามลำดับ

          คณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานที่มีพัฒนาการมาจากหมวดวิ ชาการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งต่อมาได้ปรับฐานะเป็นคณะวิชาครุศาสตร์และคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้นั้นได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมกับมีภารกิจหลักในการจัดการฝึกหัดครูในมหาวิทยาลัยโดยร่วมมือประสานงานกับคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการบริหาร โดยอยู่ภายใต้การบริหารคณะครุศาสตร์ และแบ่งการบริหารเป็นไปตามหลักสูตรต่างๆ และวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2562 มี การเปิดเรียนหลักสูตรปรับปรุงจากเดิมหลักสูตร 5 ปี กลายเป็นหลักสูตร 4 ปี การจัดทำหลักสูตรปรับปรุงนี้เป็นการจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อให้เป็นหลักสูตรกลางที่ มีแนวทางการจัดทำรายวิชาโดยยึดหลักเกณฑ์ตามสมรรถนะที่ครูคณิตศาสตร์พึงปฏิบัติ

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25471641100715
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) ค.บ. (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Education Program in Mathematics
B.Ed. (Mathematics)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์
อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์
อาจารย์วิมลวรรณ มีบุญ
อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ
อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว

แผนการเรียน

ระยะเวลา 4 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (ในเวลาราชการ)

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์
      2. มีการสอบวัดแววความเป็นครู ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      3. มีการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1 60 60 60 60 60
2 - 60 60 60 60
3 - - 60 60 60
4 - - - 60 60
รวม 60 120 180 240 240
จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - 60 60

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุรุสภา