ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเจตจำนงที่จะพัฒนาบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีความประสงค์เข้าสู่วงการวิชาชีพครู ให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การรับรองของคุรุสภา คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันสนองต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 เจตจำนงดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ผู้มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะนั้น ๆ ได้มาเข้าสู่วิชาชีพครู จากแนวคิดดังกล่าวจึงกำหนดกระบวนการที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาพัฒนาสมรรถภาพวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น แนวความคิดในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในกรอบของเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงลา พ.ศ. 2549 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2550) แนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาด้วยตนเองเป็นสำคัญ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยหรือแนะนำและควบคุมให้มีคุณภาพ การเรียนในแต่ละรายวิชาเน้นการบูรณาการให้เบ็ดเสร็จและสำเร็จ ในแต่ละวิ ชา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการศึกษาจากหลักวิ ชาและทฤษฎี เพื่อเชื่อมโยงสู่ปัญหาและสภาพจริง ส่วนที่สองเป็นการปฏิบัติจากปัญหาตามสภาพจริง โดยอาศัยหลักวิ ชาและทฤษฎี ที่ได้ศึกษาตลอดจนค้นคว้าหาหลักวิชาหรือทฤษฎีใหม่ ที่ สามารถใช้แก้ปัญหานั้น ๆ ได้ตามสภาพจริงด้วยหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในท้องถิ่น

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25431641101798
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (พลศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (Physical Education)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
อาจารย์ ดร.ชุติมา จันทรจิตร
ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ
อาจารย์ดร.มะลิ ประดิษฐแสง
ผศ.อดุลย์ หวังจิ

แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
มาตรฐานความรู้ 1021101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5
1041301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5
1031501 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 2 2 5
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 1001801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 2 3
รวมหน่วยกิต 11 8 6 19

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
มาตรฐานความรู้ 1041401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5
1021201 การพัฒนาหลักสูตร 2 1 2 3
1021202 ศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ 3 2 2 5
1051101 จิตวิทยาสำหรับครู 3 2 2 5
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 1001802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 3 - - -
รวมหน่วยกิต 14 8 6 19

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33
หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ภาคเรียนละ 240 ชั่วโมง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
มาตรฐานความรู้ 1012501 ความเป็นครู 3 2 2 5
1092501 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 2 2 5
xxxxxxx วิชาเลือก 2 1 2 3
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 1002801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 3 - * -
รวมหน่วยกิต 11 6 4 14

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 24
หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ภาคเรียนละ 240 ชั่วโมง

ข้อมูลนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผนการรับนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง