Academic Services Section

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

Go to faculty website

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5. โครงการ “ตามรอยพ่อ”

6. “สร้างสายใยครอบครัว ล้อมรั้วรักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม ภายใต้ร่มพระบารมี”

7. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

8. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รายชื่อกรรมการฝ่าย

อาจารย์ ดร.เพชร รองพล

กรรมการ

อาจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

กรรมการ

รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล

กรรมการ

ผศ. ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

กรรมการ

ผศ. ดร.เพ็ญพักตร นภากุล

กรรมการ

ผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชุติมา จันทรจิตร

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กนกกร ศิริสุข

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พรรณี ผุดเกตุ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

กรรมการ

อาจารย์ชนกพร ประทุมทอง

กรรมการ

อาจารย์นิดาริน จุลวรรณ

กรรมการ

อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

กรรมการ

อาจารย์ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

กรรมการ

อาจารย์รักษิณา หยดย้อย

กรรมการ

อาจารย์พนัชกร พิทธิยะกุล

กรรมการ

อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ

กรรมการ

อาจารย์ไหมไทย ไชยพันธุ์

กรรมการ

อาจารย์วรรณี กองพิธี

กรรมการ

อาจารย์วิมลวรรณ มีบุญ

กรรมการ

อาจารย์รัศมิ์ดาว สุขมาตย์

กรรมการ

อาจารย์สุธัญญา ฐิโตปการ

กรรมการ

อาจารย์พรรณรอง ฐิติพรวณิช

กรรมการ

อาจารย์สิรีธร ถาวรวงศา

กรรมการ

อาจารย์กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์

กรรมการ

อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์

กรรมการ

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

กรรมการ

นางนุชรี อินทรสมบัติ

กรรมการ

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

กรรมการ

นางสาวสธินี วงศ์มณฑา

กรรมการ

นางสาวสุภาสิณี อนุกูล

กรรมการ

นางนภสร สุวรรณโณ

กรรมการ

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

กรรมการ

นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง

กรรมการ

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

กรรมการ

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

กรรมการ

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

กรรมการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ

ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ

ขั้นตอนการสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการ

ขั้นตอนงานประกันคุณภาพ

ดาวโหลด (สำหรับบุคลากรภายนอก)

คำสั่งประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย