Audio-visual and Instructional Media Section

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

Go to faculty website

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. วางแผนงานอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะครุศาสตร์และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

2. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ และให้บริการแก่บุคคลและองค์กรภายนอก

4. ร่วมกันวางแผนพัฒนาบริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์)

5. สำรวจและติดตามการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องเรียน และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

6. จัดหาโต๊ะเก้าอี้ให้นักศึกษาและอาจารย์อย่างเพียงพอ จัดสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมไว้

7. กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในการควบคุมดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานที่ให้สวยงามและปลอดภัย

8. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานบริการให้มีประสิทธิภาพ

9. ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพร่มรื่นสวยงาม

10. ติดตามและดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความปลอดภัยในอาคารสถานที่ ห้องเรียน และอื่น ๆ

11. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณบดีคณะครุศาสตร์

12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. กำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการงานโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะครุศาสตร์

2. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์

4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

5. ส่งเสริมให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มากที่สุด

6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษา

7. จัดหา ดูแล ซ่อมบำรุง และให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์

8. จัดทำคู่มือการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์

9. ติดต่อประสานงาน

10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. กำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการงานคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คให้เป็นไปตามนโยบายของคณะครุศาสตร์

2. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค

4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์งานคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค

5. จัดหาคุณลักษณะครุภัณฑ์งานคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค

6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษา

7. ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้บริการงานคอมพิวเตอร์และระบบเน็ต

8. ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9. จัดทำคู่มือการใช้งาน

10. ติดต่อประสานงาน

11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อกรรมการฝ่าย

อาจารย์ชนกพร ประทุมทอง

กรรมการ

อาจารย์ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

กรรมการ

อาจารย์ จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

กรรมการ

ผศ.อดุลย์ หวังจิ

กรรมการ

ดร.ภูวเดช อินทเรือง

กรรมการ

อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ

กรรมการ

อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์

กรรมการ

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

กรรมการ

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

กรรมการ

นางปรีดา เส้งคุ้ย

กรรมการ

นางพยอม คำดี

กรรมการ

นางสาวสุภาวดี ยัสสระ

กรรมการ

นางสาวฐิติรัตน์ แก้วหนู

กรรมการ

นายสุธรรม บุญฤทธิ์

กรรมการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

งานติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน

งานซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายภายใน

งานยืม – คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กรณีวันต่อวัน

งานยืม – คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กรณีล่วงหน้าหรือหลายวัน

งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

งานติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

งานกำหนดลักษณะครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์-คอมพิวเตอร์

การขอใช้ห้องอาคาร 68 และอาคาร 5

ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อย