Information Section

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

Go to faculty website

ภาระงานที่รับผิดชอบ

รายชื่อกรรมการฝ่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ – ระบบสารสนเทศ

งานปรับปรุงเว็บไซต์ – ระบบสารสนเทศ

งานผลิตสารประชาสัมพันธ์

งานผลิตแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ (ปกเอกสาร, PowerPoint, แผ่นพับฯ)

งานถ่ายภาพและวิดีโอ

การส่งข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อย