Student Development Section

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

Go to faculty website

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. งานโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ภาคปกติ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, ปริญญาโท)

2. งานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. งานติดตามผลบัณฑิตในการมีงานทำ ความพึงพอใจของนายจ้างหรือศิษย์เก่าดีเด่น

4. งานอาจารย์ที่ปรึกษา (ภาคปกติ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)

5. งานการขอใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษา

6. งานทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

7. งานส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแล ประสานงานและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

8. งานส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตาม-นบธรรมเนียม ประเพณีและศีลธรรมอันดี

รายชื่อกรรมการฝ่าย

อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

กรรมการ

อาจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ หวังจิ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว

กรรมการ

อาจารย์ ดร.มะลิ ประดิษฐแสง

กรรมการ

อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์

กรรมการ

อาจารย์กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์

กรรมการ

อาจารย์พนัชกร พิทธิยะกุ

กรรมการ

อาจารย์สุธัญญา ฐิโตปการ

กรรมการ

อาจารย์นิศารัตน์ บุญมี

กรรมการ

อาจารย์วิมลวรรณ มีบุญ

กรรมการ

อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต

กรรมการ

อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์

กรรมการ

อาจารย์รติมา เทียนไชย

กรรมการ

อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ

กรรมการ

อาจารย์ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

กรรมการ

อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์

กรรมการ

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ

กรรมการ

อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ

กรรมการ

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

กรรมการ

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

กรรมการ

ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อย