Research Section

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

Go to faculty website

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. กำกับนโยบายและทิศทางงานวิจัยของคณะครุศาสตร์

2. ร่วมพิจารณากำหนดนโยบายและ/หรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรภายในคณะ

3. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยของคณะ พิจารณาเสนอโครงการและงบประมาณด้านวิจัย และพัฒนาเผยแพร่งานวิจัยของคณะ

4. ร่วมพิจารณากำหนดกลยุทธ์และ/หรือแนวทางปฏิบัติในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอของบประมาณส่งเสริมการทำวิจัย

6. ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

7. ส่งเสริมให้มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

8. พิจารณา กลั่นกรองโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก ทั้งในเรื่องปัญหาการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และงบประมาณด้านวิจัยที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

9. กระตุ้น ส่งเสริม ผลักดัน หรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในคณะผลิตงานวิจัยให้มากขึ้น จัดให้มีที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะ

10. ควบคุมและกำกับการทำวิจัยให้เป็นไปตามแผนการวิจัย

11. กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

12. วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

13. ประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

14. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่สังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

15. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในงานวิจัย

16. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อกรรมการฝ่าย

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวนิช

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร นภากุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.มะลิ ประดิษฐแสง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กนกกร ศิริสุข

กรรมการ

อาจารย์ไหมไทย ไชยพันธุ์

กรรมการ

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

กรรมการ

อาจารย์สิรีธร ถาวรวงศา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชุติมา จันทรจิตร

กรรมการและเลขานุการ

นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง

ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยคณะครุศาสตร์

แผนปฏิบัติงานโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ปฏิทินดำเนินงานวิจัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หอเกียรติยศ

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ

ฐานข้อมูลออนไลน์

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

ฐานข้อมูล Reference

วารสารในฐานข้อมูล TCI

วารสารตามประกาศ กพอ.

คำถามที่พบบ่อย