how to create your own site

ความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มีพัฒนาการควบคู่กับการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้
พ.ศ. 2462
            มีฐานะเป็นหมวดวิชาการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูมลฑลนครศรีธรรมราช (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา) 
พ.ศ. 2482
            เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และได้ย้ายมาเรียนที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2490 และได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเป็นโรงเรียน ฝึกหัดครู 
พ.ศ. 2499
            โรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลา ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2499 
พ.ศ. 2504
            ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2504 ขยายชั้นเรียนในระดับ ป.กศ.สูง และรวมกิจการโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูเข้ามาไว้ด้วยกัน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2510 
พ.ศ. 2518
            ยกฐานะเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ หน่วยงานระดับคณะวิชาของวิทยาลัยครูสงขลา จัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2538
            ยกเลิกคำว่า "คณะวิชา" เป็น "คณะ" และเปลี่ยนผู้บริหารคณะ จาก "หัวหน้าคณะวิชา" เป็น "คณบดี" เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 
พ.ศ. 2547
            เป็นคณะครุศาสตร์ หน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ปัจจุบัน
            คณะครุศาสตร์มีภารกิจหลักคือผลิตบัณฑิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาวิจัยทางการศึกษาบริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
            นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาได้แก่บ้านสาธิตเด็ก ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสงขลา และศูนย์การศึกษาพิเศษ

ปรัชญา

เสริมสร้างปัญญาและจริยธรรม นำพัฒนาวิชาชีพ

ปณิธาน

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์จึงได้กําหนดพันธกิจ 4 ข้อดังนี้     
       1. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       2. บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
       3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
       4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์บัณฑิตครุศาสตร์

อัตลักษณ์ของบัณฑิตครุศาสตร์ คือ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร์

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ คือ รอบรู้ จัดการเรียนรู้ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 อาคาร68 และอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


Email: educate@skru.ac.th             
Phone: 074-260266                    
Fax: 074260267