งานบริหารงานทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ไปหน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

ภาระงานที่รับผิดชอบ

- งานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MIS ทุกประเภทงบประมาณ

- งานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป) ทุกประเภท

- งานจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (OP) และตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS (งบประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป) เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน

- งานเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

- งานซ่อมแซม-บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์

- งานแผน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

- รายงานวัสดุคงเหลือสิ้นปี

- งานแทงจำหน่ายครุภัณฑ์

- งานพัสดุซื้อจ้างงบอื่น ๆ (ของมหาวิทยาลัย) ที่อาจารย์ภายในคณะรับผิดชอบโครงการ

- งานจัดซื้อครุภัณฑ์งบคณะฯ กรณีเกิน 1,000,000 บาท

- งานประสานงานพัสดุมหาวิทยาลัย (จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์) งบคณะฯ กรณีเกิน 1,000,000 บาท

- งานติดต่อประสานงานอาจารย์-บุคลการเกี่ยวกับงานพัสดุมหาวิทยาลัย (กรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการตรวจการจ้าง) งบคณะฯ กรณีเกิน 1,000,000 บาทและงบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

- จัดพิมพ์ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

- ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา (สายวิชาการและ สายสนับสนุน)

- บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ของ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ลงในระบบฐานข้อมูลการลาของมหาวิทยาลัย

- อัปโหลด (up load) ข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ของสายสนับสนุน จากเครื่องสแกนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการลาของมหาวิทยาลัย

- จัดเก็บใบลงเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

- สรุปข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนนำส่งมหาวิทยาลัยประจำรอบสัปดาห์ในแต่ละเดือน

- สรุปรายงานการมาปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ตามรอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ

- ดูแล/รับผิดชอบ ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร

นางสาวสุภาสิณี อนุกูล

งานพัสดุ

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

งานบุคลากร

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

งานการเงิน

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

งานธุรการ

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

งานเลขานุการ

นางนภสร สุวรรณโณ

งานแผน

นางนภสร สุวรรณโณ

งานงบประมาณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ