งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ไปหน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3. ร่วมกำหนดนโยบายในการจัดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและดำเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และปณิธานของคณะครุศาสตร์

4. ร่วมกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและพัฒนาวิชาชีพครู

6. ร่วมจัดทำคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

7. ร่วมในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทุกขั้นตอน

8. ร่วมคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

9. พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ประจำวิชาเอก รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่อาจารย์นิเทศก์

10. ร่วมประเมินและสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา

11. นำผลการประเมินในด้านต่างๆ มาพัฒนากระบวนการในการฝีกประสบการณ์

12. จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในอลค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อกรรมการฝ่าย

ผศ.อดุลย์ หวังจิ

ประธานกรรมการ

อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

รองประธานกรรมการ

ผศ. ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณรงค์ กาญจนะ

กรรมการ

ผศ.นัยนา ยีหมะ

กรรมการ

ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล

กรรมการ

ผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จงกล บัวแก้ว

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร

กรรมการ

อาจารย์ ดร.มะลิ ประดิษฐแสง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

กรรมการ

อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ

กรรมการ

ผศ.ชนกพร ประทุมทอง

กรรมการ

อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สิรีธร ถาวรวงศา

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์วิภาพรรณ นำอุทิศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์รติมา เทียนไชย

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร.เพชร รองพล

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.นิศารัตน์ บุญมี

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์วสันต์ ยอดศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์วรรณี กองพิธี

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์วิมลวรรณ มีบุญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์พนัชกร พิทธิยะกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุภาสิณี อนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ปฏิทินดำเนินงาน

ปฏิทินดำเนินงาน

โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระบบฐานข้อมูลครูพี่เลี้ยง

ระบบฐานข้อมูลครูพี่เลี้ยง

คำถามที่พบบ่อย