นักศึกษา บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์

- 2/04/2563 แบบฟอร์มรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
- 2/04/2563 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562
- 27/03/2563 ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามออนไลน์
- 23/03/2563 แนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค 2/2562 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
- 23/03/2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางฯอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
- 4/03/2563 ขอเชิญส่งผลงาคุณภาพในหัวข้อ "พลเมืองเข้มแข็ง" เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ
- 4/03/2563 โครงการ RUN FOR BORSAI และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก
- 4/03/2563 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- 4/03/2563 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลทั้งหมดมี 9 รายการ , มีทั้งหมด 1 หน้า : 1