ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

- 30/12/2564 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- 29/12/2564 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
- 29/12/2564 ให้นักศึกษากรอกข้อมูลผ่าน Google Form เพื่อใช้ส่งในระบบ KSP Bundit
- 25/11/2564 ประชาสั มพันธ์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกเพื่อรับการพิจารณา คัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปร ะจำปี 2 565
- 25/11/2564 โครงการ จินนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- 25/11/2564 รับสมัครเด็กเยาวชน และบุคลที่มีผลงานประจักษ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี
- 23/11/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักศาสนา
- 4/03/2563 โครงการ RUN FOR BORSAI และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก
- 4/03/2563 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
ข้อมูลทั้งหมดมี 9 รายการ , มีทั้งหมด 1 หน้า : 1