คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  จำนวนทั้งหมด

  จำนวนนักศึกษา

          ปีการศึกษา 2556          ปีการศึกษา 2555          ปีการศึกษา 2554          ปีการศึกษา 2553

  จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

          ปีการศึกษา 2556          ปีการศึกษา 2555

  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

          ปีการศึกษา 2556          ปีการศึกษา 2555