คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
ผศ.ถวิล  อนันตพงศ์
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ผศ.พิชิต  รอดทอง
 
ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์
 
ผศ.กรุณา  แดงสุวรรณ
             
ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์
 
นางวรรณี  กองพิธี
 
ดร.กนกกร  ศิริสุข