คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์
 
ผศ.กรุณา  แดงสุวรรณ
 
นางวรรณี  กองพิธี
             
ดร.กนกกร  ศิริสุข