คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ผศ.ดร.ณรงค์  กาญจนะ
 
ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง
 
นายวีระพันธ์  เจริญลิขิตกวิน
             
ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล
 
นางสาววิมลวรรณ  มีบุญ
 
นางสาววิภาพรรณ  นำอุทิศ
             
นางสาวสิรีธร  ถาวรวงศา
 
นางสาวนิพัทธา  ชัยกิจ
 
นางสาวณิชภัทร  ชัยวรากรณ์
             
นางสาวขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
 
นางสาวรติมา  เทียนไชย
 
นางสาวเกวลิน  ชัยณรงค์
             
นางสาวอังคณา  อุทัยรัตน์
 
นางเอื้อนจิตร  สัมมา
 
นางสาวนิดาริน  จุลวรรณ
   
นายปถวีธร  เพชรสุริยา 
 
นางกมลทิพย์  สมบูรณ์พงษ์
 
ผศ.เพียงใจ  ผลโภค
   
ผศ.พุทธชาติ  ราชปรีดา  
 
นางเสริมศรี  ฤทธาภิรมย์
 
ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิิชย์