คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา
ดร.สถิตย์  ประสิทธากรณ์">
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย
 
ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร
 
ดร.มนตรี  เด่นดวง