คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา
ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ผศ.เปรมใจ  เอื้ออังกูร
 
ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร
 
ดร.มนตรี  เด่นดวง
             
ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
 
ดร.สถิตย์  ประสิทธากรณ์