คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
นายอิบรอฮิม  ยี่สุ่นทรง
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
 
นายวสันต์  ยอดศรี
 

ดร.ภูวเดช  อินทเรือง

             
นายพลากร  นัคราบัณฑิต
 
นายฐาปนวัฒน์  สุขปาละ
 
นายพีรวัฒน์  ชลเจริญ