คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ดร.กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์
ประธานโปรแกรมวิชา
         
นางสาวรุ่งรังสิมา  สัตยาไชย
 
 
นางมะลิ  ประดิษฐแสง
             
นางมณีนุช  รองพล
 
 
นางสาวไหมไทย  ไชยพันธุ์