html templates

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ผศ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง

ประธานโปรแกรมวิชา

ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช

รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล

อาจารย์รักษิณา หยดย้อย

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 อาคาร68 และอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


Email: educate@skru.ac.th             
Phone: 074-260266                    
Fax: 074260267