คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
ผศ.ณัฐรินทร์  แซ่จุง
ประธานโปรแกรมวิชา
         
รศ.ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล
 
นางสาววรักษิณา  หยดย้อย
 
ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช
             
รศ.ดร.สุวิมล  อุดมพิริยะศักดิ์