คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับบุคลากร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล
ประธานโปรแกรมวิชา
         
ดร.ชุติมา  จันทรจิตร
 
 
นายเพชร  รองพล