คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

ปณิธาน

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

พันธกิจ

     1. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     2. บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

     3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา

     4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

     1. ความอดทน อดกลั้น

     2. ความมีน้ำใจ เสียสละ

     3. ความขยัน

     4. ความประหยัด

     5. ความซื่อสัตย์

     6. มีวินัย

     7. มีความรับผิดชอบ

     8. ความเป็นประชาธิปไตย