นายธัญธร โยธี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจ

นางนุชรี อินทรสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางฐาณิชญาน์ ศรีทอง

นักวิชาการศึกษา

นางรัชนิ อ่อนแก้ว

พนักงานธุรการ

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2

นางสาวบุษรา ตาหลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพยอม คำดี

พนักงานบริการ

นางปรีดา เส้งคุ้ย

พนักงานบริการ

นายสุธรรม บุญฤทธิ์

พนักงานบริการ

นางสาวรัตติกาล อร่ามเรือง

พนักงานบริการ

นางพวงทิพย์ อร่ามวงศ์

พนักงานบริการ