นางนภสร สุวรรณโณ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางนุชรี อินทรสมบัติ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจ

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพยอม คำดี

พนักงานบริการ

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาสิณี อนุกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปรีดา เส้งคุ้ย

พนักงานบริการ

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2

นางสาวสุภาวดี ยัสสระ

พนักงานบริการ

นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสธินี วงศ์มณฑา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุธรรม บุญฤทธิ์

พนักงานบริการ