นางนภสร สุวรรณโณ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางนุชรี อินทรสมบัติ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจ

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

นักวิชาการศึกษา

นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางปภาดา วิชัยยุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวอังสุลิน อ้นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฐธยาน์ หนูหลง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฐิติกานต์ นิราศห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาสิณี อนุกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมัทนะ ฉัตรจินดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2

นางสาวบุษรา ตาหลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเยาวณีย์ ชูขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพยอม คำดี

พนักงานบริการ

นางปรีดา เส้งคุ้ย

พนักงานบริการ

นางสาวสุภาวดี ยัสสระ

พนักงานบริการ

นายสุธรรม บุญฤทธิ์

พนักงานบริการ

นางสมจิตร ทองแก้วเจริญ

พนักงานบริการ

นางพวงทิพย์ อร่ามวงศ์

พนักงานบริการ