คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University

  
 เกี่ยวกับครุศาสตร์   แนะนำคณะครุศาสตร์

ปรัชญา

เสริมสร้างปัญญาและจริยธรรม นำพัฒนาวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

ที่มีความเป็นเลิศในการผลิต

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

เป็นคนดี

มีทักษะชีวิต

มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุศาสตร์

รอบรู้ จัดการเรียนรู้ดี มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา