อาจารย์รติมา เทียนไชย

อีเมล : ratima.ti@skru.ac.th

อาจารย์ณิชภัทร ชัยวรากรณ์

อีเมล : nitchaphat.ch@skru.ac.th

อาจารย์เอกพล ไพโรจน์

อีเมล : ekkapon.ph@skru.ac.th

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

อีเมล : aungkana.ut@skru.ac.th

ผศ.วิมลวรรณ มีบุญ

อีเมล : wimolwan.me@skru.ac.th

ผศ.อดุลย์ หวังจิ

อีเมล : adul.wa@skru.ac.th

ผศ.ดร.จงกล บัวแก้ว

อีเมล : jongkon.bu@skru.ac.th

อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ

อีเมล : patchayakorn.po@skru.ac.th

ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช

อีเมล : sophon.ch@skru.ac.th

ผศ.รักษิณา หยดย้อย

อีเมล : raksina.yo@skru.ac.th

ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช

อีเมล : pannarong.ra@skru.ac.th

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ

อีเมล : hathairat.sr@skru.ac.th

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

อีเมล : werapan.ja@skru.ac.th

อาจารย์นิพัทธา ชัยกิจ

อีเมล : nipattha.ch@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ

อีเมล : ruthaiwan.bu@skru.ac.th

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

อีเมล : khwandaw.pi@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา

อีเมล : sireethorn.th@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.พนัชกร พิทธิยะกุล

อีเมล : aporn.pi@skru.ac.th

อาจารย์นงลักษณ์ คงรักษ์

อีเมล : nongluck.ko@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

อีเมล : monchai.in@skru.ac.th

ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธ์

อีเมล : nakul.so@skru.ac.th

ผศ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง

อีเมล : ibrohim.ye@skru.ac.th

ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต

อีเมล : palakorn.na@skru.ac.th

อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ

อีเมล : peerawat.ch@skru.ac.th

อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล

อีเมล : wipapan.na@skru.ac.th

ผศ.นิดาริน จุลวรรณ

อีเมล : nidarin.ju@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์

อีเมล : kamolthip.so@skru.ac.th

ผศ.นิศารัตน์ บุญมี

อีเมล : nisarat.bo@skru.ac.th

ผศ.นัยนา ยีหมะ

อีเมล : naiyana.ye@skru.ac.th

ผศ.ชนกพร ธีระกุล

อีเมล : chanokporn.pr@skru.ac.th

ผศ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล

อีเมล : puksannat.ho@skru.ac.th

ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

อีเมล : rungrangsimar.su@skru.ac.th

ผศ.ไหมไทย ไชยพันธุ์

อีเมล : maithai.ch@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.มณีนุช รองพล

อีเมล : Maneenuch.ro@skru.ac.th

อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

อีเมล : janjira.wo@skru.ac.th

อาจารย์เกรียงศักดิ์ รัฐกุล

อีเมล : kriangsak.ra@skru.ac.th

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร

อีเมล : chutima.ch@skru.ac.th

ผศ.ดร.ปรีดา เบ็ญคาร

อีเมล : preeda.be@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.เพชร รองพล

อีเมล : petch.ro@skru.ac.th

ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข

อีเมล : kanokkorn.si@skru.ac.th

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

อีเมล : saruthipong.bh@skru.ac.th

ผศ.ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย

อีเมล : rujirapun.ko@skru.ac.th

ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

อีเมล : juraisiri.ch@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง

อีเมล : montree.de@skru.ac.th

ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ

อีเมล : narong.ka@skru.ac.th

ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

อีเมล : karuna.da@skru.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล

อีเมล : penpak.na@skru.ac.th

ผศ.สุธัญญา ฐิโตปการ

อีเมล : sutunya.ti@skru.ac.th

อาจารย์ ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว

อีเมล : monthiwa.ch@skru.ac.th

อาจารย์เกวลิน ชัยณรงค์

อีเมล : kawalin.ch@skru.ac.th

อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

อีเมล : tapanawat.su@skru.ac.th

อาจารย์วสันต์ ยอดศรี

อีเมล : wasan.yo@skru.ac.th

Ms.Nina Ariani

อีเมล : nina.ar@skru.ac.th