คณบดี

ประธาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วินัย ประลิมพ์กาญจน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข

กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายธัญธร โยธี

กรรมการและเลขานุการ