คณบดี

ประธาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองประธาน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รองประธาน

ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กรรมการ

ประธานหลักสูตรพลศึกษา

อาจารย์ ดร.ภูวเดช อินทเรือง

กรรมการ

ประธานหลักสูตรการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

อาจารย์พัชยากร พูลเกตุ

กรรมการ

ประธานหลักสูตรภาษาไทย

อาจารย์วิภาพรรณ วัฒนศักดิ์ภูบาล

กรรมการ

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

อาจารย์รติมา เทียนไชย

กรรมการ

ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา

อาจารย์ ดร.พนัชกร พิทธิยะกุล

กรรมการ

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ ดร.วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน

กรรมการ

ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์

กรรมการ

ประธานหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.มณีนุช รองพล

กรรมการ

ประธานหลักสูตรป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร

กรรมการ

ประธานหลักคม. (หลักสูตรและการสอน)

ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

กรรมการ

ประธานหลักคม. (บริหารการศึกษา)

ผศ.ดร.กนกกร ศิริสุข

กรรมการ

ประธานกลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย

กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายธัญธร โยธี

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

นางสาวศศิกัญญา ยกย่อง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ